VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Xuất Ê-díp-tô Ký 40
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 906 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 20:44:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 1:4-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 485 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/6/2019 8:28:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:5; Ca-thương 3:23; Ê-phê-sô 4:22-24
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:1/1/2017; P: 1/3/2017; 827 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 12:38:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/1/2017; P: 1/3/2017; 430 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 3:15:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:16-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/1/2017; P: 1/2/2017; 517 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 3:49:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-4; Giăng 1:16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/1/2017; P: 1/2/2017; 396 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 9:40:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mi-chê 6:1; Thi-thiên 25:3-13
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/1/2017; P: 1/2/2017; 304 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 3:48:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:3-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/1/2017; P: 1/2/2017; 399 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 15:4:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/1/2017; P: 1/2/2017; 321 xem
Xem lần cuối 7/17/2019 0:26:30
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 21:5; Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/1/2017; 542 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 1:58:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 38  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.