VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Xuất Ê-díp-tô Ký 40
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 924 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 1:22:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 1:4-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 493 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 3:33:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:5; Ca-thương 3:23; Ê-phê-sô 4:22-24
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:1/1/2017; P: 1/3/2017; 842 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 18:58:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/1/2017; P: 1/3/2017; 454 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 13:55:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:16-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/1/2017; P: 1/2/2017; 534 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 10:55:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-4; Giăng 1:16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/1/2017; P: 1/2/2017; 418 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 22:4:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mi-chê 6:1; Thi-thiên 25:3-13
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/1/2017; P: 1/2/2017; 316 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 22:19:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:3-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/1/2017; P: 1/2/2017; 408 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 16:24:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/1/2017; P: 1/2/2017; 333 xem
Xem lần cuối 10/5/2019 17:54:6
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 21:5; Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/1/2017; 561 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 13:47:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 38  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.