VietChristian
VietChristian
nghe.app

Giê-rê-mi 29:11; Cô-lô-se 1:27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 221 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 14:48:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:10-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 216 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 16:20:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 14:1-6
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/31/2017; P: 1/11/2018; 211 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 20:57:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 7:22-36
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/7/2018; P: 1/9/2018; 467 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 19:24:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/7/2018; P: 1/8/2018; 266 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 11:39:28
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/7/2018; 1327 xem 35 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 18:52:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17-18a
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/7/2018; 282 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 9:38:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/7/2018; 394 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 4:9:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:1-9; Ê-sai 28:30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/7/2018; 263 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 13:43:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 3:5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/31/2017; P: 1/5/2018; 643 xem 22 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 23:38:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 38  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.