VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Khải-huyền 22:13; Thi-thiên 90:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/1/2020; P: 1/5/2020; 341 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 14:7:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 65:2
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/5/2020; 442 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/21/2021 5:40:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:23-28
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/5/2020; 260 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 16:17:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:4/6/2019; 266 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/29/2021 7:28:14
Đọc  Chia sẻ
Ô-sê 5:15-6:6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/9/2019; P: 3/22/2019; 315 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/29/2021 13:15:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/6/2019; P: 3/22/2019; 194 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/23/2021 11:46:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-3
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/3/2019; P: 3/14/2019; 265 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/29/2021 7:13:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34; Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/6/2019; P: 3/14/2019; 363 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 13:6:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:3/10/2019; 267 xem
Xem lần cuối 7/12/2021 20:41:33
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/10/2019; P: 2/12/2019; 400 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/23/2021 16:16:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 43  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.