VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giê-rê-mi 29:11; Cô-lô-se 1:27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 191 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/9/2019 4:26:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:10-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 191 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 13:52:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 14:1-6
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/31/2017; P: 1/11/2018; 201 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 7:31:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 7:22-36
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/7/2018; P: 1/9/2018; 430 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 2:58:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/7/2018; P: 1/8/2018; 247 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 23:10:9
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/7/2018; 1202 xem 35 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 6:7:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17-18a
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/7/2018; 263 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 0:47:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/7/2018; 366 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 3:55:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:1-9; Ê-sai 28:30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/7/2018; 250 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/3/2019 12:40:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 3:5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/31/2017; P: 1/5/2018; 626 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 21:9:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 38  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.