VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

1 Giăng 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 481 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/25/2019 6:24:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:5-6
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 533 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/26/2019 17:35:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:35-42
Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 785 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 9:23:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/29/2017; P: 1/30/2017; 444 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 2:49:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 60:1
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/29/2017; P: 1/30/2017; 271 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/28/2019 18:56:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/29/2017; 615 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 18:39:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/29/2017; 436 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 3:38:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/29/2017; 598 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 19:17:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-50
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/22/2017; P: 1/25/2017; 662 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 13:45:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 112:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/22/2017; P: 1/24/2017; 1861 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 4:29:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 38  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.