VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:1/8/2017; P: 1/18/2017; 483 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 12:42:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:10-13
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:1/1/2017; P: 1/12/2017; 685 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 20:15:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 11:9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 486 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 18:31:51
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-21
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 551 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 13:35:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 457 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/2/2019 13:21:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 60:1-3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 804 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 14:22:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:13
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/1/2017; P: 1/6/2017; 702 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 10:22:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-39
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/1/2017; P: 1/5/2017; 2151 xem 36 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 9:9:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/1/2017; P: 1/5/2017; 1184 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 15:10:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 538 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 16:53:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 38  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.