VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Giê-rê-mi 29:11; Cô-lô-se 1:27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 269 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 8:26:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:10-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 261 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 18:19:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 14:1-6
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/31/2017; P: 1/11/2018; 232 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 16:26:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 7:22-36
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/7/2018; P: 1/9/2018; 533 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 20:24:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/7/2018; P: 1/8/2018; 303 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/1/2020 23:6:47
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/7/2018; 1494 xem 35 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 1:56:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17-18a
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/7/2018; 334 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 13:6:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/7/2018; 434 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 17:14:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:1-9; Ê-sai 28:30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/7/2018; 296 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/5/2020 23:7:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 3:5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/31/2017; P: 1/5/2018; 669 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 22:7:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 41  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.