VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:1/8/2017; P: 1/18/2017; 465 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 21:13:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:10-13
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:1/1/2017; P: 1/12/2017; 665 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 0:14:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 11:9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 459 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 2:1:18
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-21
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 532 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 1:6:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 448 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 21:18:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 60:1-3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 779 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 0:51:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:13
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/1/2017; P: 1/6/2017; 684 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 19:59:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-39
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/1/2017; P: 1/5/2017; 2108 xem 36 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 11:34:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/1/2017; P: 1/5/2017; 1157 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/6/2019 22:19:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 524 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 4:32:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 38  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.