VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Gióp 26:7-8; Gióp 37:5; Lu-ca 1:37
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/15/2020; P: 3/16/2020; 625 xem
Xem lần cuối 7/17/2024 11:18:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:18; Lu-ca 1:28; Giăng 2:5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/8/2016; P: 5/6/2022; 480 xem
Xem lần cuối 7/18/2024 2:35:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25; Lu-ca 1:45-55
Charles Stanley
C:6/25/2022; 288 xem
Xem lần cuối 7/13/2024 16:34:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 3:1-12; Mác 1:1-8; Lu-ca 1:5-25; Lu-ca 3:1-20; Giăng 1:19-28
M. Jeudi
C:12/4/2011; P: 11/30/2023; 751 xem
Xem lần cuối 7/16/2024 2:12:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 10:27; Lu-ca 1:37; Thi-thiên 19:1
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/18/2013; P: 1/3/2017; 434 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/14/2024 20:16:56
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 1:26-28,41-45; Lu-ca 2:36-38
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/4/2023; 186 xem
Xem lần cuối 7/11/2024 23:26:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
M. Jeudi
C:12/4/2016; P: 12/10/2023; 483 xem
Xem lần cuối 7/12/2024 12:21:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
M. Jeudi
C:12/26/2014; P: 12/26/2023; 681 xem
Xem lần cuối 7/19/2024 11:42:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 1:28,37-38,48
VPNS
C:11/30/2021; 515 xem
Xem lần cuối 7/21/2024 22:23:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-56
M. Jeudi
C:12/19/2019; 619 xem
Xem lần cuối 7/14/2024 6:17:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm