VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 41:10; Đa-ni-ên 3:6; Lu-ca 10:19; Phi-líp 4:10-13; 2 Cô-rinh-tô 1:3-4; Hê-bơ-rơ 13:5-6
Joyce Meyer
C:5/4/2018; 135 xem
Xem lần cuối 9/20/2020 6:20:6
Đọc  Chia sẻ
Mác 1:23-24; Ma-thi-ơ 28:18-20; Khải-huyền 1:17-18; Lu-ca 10:17-19
Ralph Mahoney
C:6/5/2015; 342 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 7:17:11
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 10
Joyce Meyer
C:2/15/2018; P: 9/24/2020; 207 xem
Xem lần cuối 46.98 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 10:1-42; Công-vụ các Sứ-đồ 19:13-16; Giê-rê-mi 17:13
Leo Harris
C:9/12/2019; 170 xem
Xem lần cuối 9/23/2020 13:36:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 10:19; Rô-ma 8:31
John Bevere
C:9/29/2016; 273 xem
Xem lần cuối 9/24/2020 0:27:47
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 10:2; Giăng 4:35-38; 1 Cô-rinh-tô 9:9; 1 Ti-mô-thê 5:18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/17/2020; 41 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 8:28:3
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 10:20; Giê-rê-mi 17:13; Công-vụ các Sứ-đồ 19:13-16
Ralph Mahoney
C:1/16/2011; 392 xem
Xem lần cuối 9/21/2020 18:55:20
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 10:26-27
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:11/6/2014; 302 xem
Xem lần cuối 9/20/2020 16:15:27
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 10:30-37; Thi-thiên 121:7-8
Charles R. Swindoll
C:10/9/2014; 333 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 7:8:59
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 10:36; Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:3/1/2016; P: 2/27/2016; 301 xem
Xem lần cuối 9/6/2020 17:43:23
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm