VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Sáng-thế Ký 3:15; Đa-ni-ên 3:27; Ma-thi-ơ 5:13; Ma-thi-ơ 10:30; Lu-ca 10:38-39; 1 Cô-rinh-tô 15:22-28; Khải-huyền 3:7-11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/13/2023; 224 xem
Xem lần cuối 2/21/2024 17:15:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 41:10; Đa-ni-ên 3:6; Lu-ca 10:19; Phi-líp 4:10-13; 2 Cô-rinh-tô 1:3-4; Hê-bơ-rơ 13:5-6
Joyce Meyer
C:5/4/2018; 350 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/12/2024 6:57:21
Đọc  Chia sẻ
Mác 1:23-24; Ma-thi-ơ 28:18-20; Khải-huyền 1:17-18; Lu-ca 10:17-19
Ralph Mahoney
C:6/5/2015; 618 xem
Xem lần cuối 2/16/2024 21:52:23
Đọc  Chia sẻ
Mác 6:7; Lu-ca 10:1; Ê-phê-sô 6:19-20; 1 Giăng 5:19
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/20/2023; 128 xem
Xem lần cuối 2/23/2024 6:25:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 10
Joyce Meyer
C:2/15/2018; P: 9/24/2020; 709 xem
Xem lần cuối 53.49 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 10:1-42; Công-vụ các Sứ-đồ 19:13-16; Giê-rê-mi 17:13
Leo Harris
C:9/12/2019; 603 xem
Xem lần cuối 2/20/2024 19:13:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 10:19; Rô-ma 8:31
John Bevere
C:9/29/2016; P: 10/18/2022; 626 xem
Xem lần cuối 2/23/2024 5:30:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 10:2; Giăng 4:35-38; 1 Cô-rinh-tô 9:9; 1 Ti-mô-thê 5:18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/17/2020; P: 6/28/2021; 483 xem
Xem lần cuối 2/24/2024 0:14:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 10:20; Giê-rê-mi 17:13; Công-vụ các Sứ-đồ 19:13-16
Ralph Mahoney
C:1/16/2011; 655 xem
Xem lần cuối 2/12/2024 7:18:54
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 10:25-28
Charles Stanley
C:4/30/2011; P: 12/21/2021; 786 xem
Xem lần cuối 2/14/2024 0:13:42
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm