VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

1 Các Vua 17:8-10; Lu-ca 5:1-11; Lu-ca 6:38
Yonggi Cho
C:1/16/2011; P: 9/8/2021; 489 xem
Xem lần cuối 9/18/2021 13:59:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:8-22; Lu-ca 6:12-13
Ulf Ekman
C:1/30/2020; 307 xem
Xem lần cuối 9/11/2021 21:16:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 8:34-35; Lu-ca 6:46
John Bevere
C:1/30/2020; P: 1/30/2021; 160 xem
Xem lần cuối 9/18/2021 15:46:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:26; Giăng 16:2
John Bevere
C:8/15/2019; 362 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/13/2021 16:53:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:27-29; Ma-thi-ơ 5:10-12
Rick Warren
C:3/22/2018; P: 3/25/2020; 466 xem
Xem lần cuối 9/10/2021 12:56:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:31
Rick Warren
C:9/13/2018; P: 2/14/2020; 338 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/14/2021 21:31:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:31
Billy Graham
C:4/3/2011; P: 4/28/2020; 265 xem
Xem lần cuối 9/11/2021 2:32:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:36
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/1/2014; 358 xem
Xem lần cuối 9/15/2021 10:46:15
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:38
Bill Bright
C:7/19/2019; 362 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 2:52:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:38
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:4/24/2020; 210 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/11/2021 20:44:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm