VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Xuất Ê-díp-tô Ký 16:18; Ha-ba-cúc 2:4; Rô-ma 3:27; Ga-la-ti 2:20; 2 Cô-rinh-tô 9:7
Ralph Mahoney
C:10/31/2019; 205 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 12:33:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 4:12; Phi-líp 2:22; Ga-la-ti 2:11-12
Pat Gelsinger
C:5/26/2016; 243 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 7:28:53
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:1; Giăng 4:24; Ga-la-ti 2:20; Ê-phê-sô 5:22
Witness Lee
C:3/10/2016; 408 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 7:27:5
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 6:11; Ga-la-ti 2:20
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 6/3/2020; 390 xem
Xem lần cuối 9/24/2020 11:47:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:10
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:1/22/2018; P: 3/4/2018; 102 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 13:37:20
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
M. Jeudi
C:4/24/2019; 83 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 13:46:22
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/27/2018; 91 xem
Xem lần cuối 9/25/2020 13:41:20
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/26/2018; 94 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 13:41:18
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20; Phi-líp 1:6
Max Lucado
C:5/7/2015; P: 9/2/2020; 389 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 9:34:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm