VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Xuất Ê-díp-tô Ký 16:18; Ha-ba-cúc 2:4; Rô-ma 3:27; Ga-la-ti 2:20; 2 Cô-rinh-tô 9:7
Ralph Mahoney
C:10/31/2019; 244 xem
Xem lần cuối 1/15/2021 16:21:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 4:12; Phi-líp 2:22; Ga-la-ti 2:11-12
Pat Gelsinger
C:5/26/2016; 258 xem
Xem lần cuối 12/18/2020 17:42:37
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:1; Giăng 4:24; Ga-la-ti 2:20; Ê-phê-sô 5:22
Witness Lee
C:3/10/2016; P: 11/10/2020; 492 xem
Xem lần cuối 1/14/2021 17:51:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 6:11; Ga-la-ti 2:20
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 6/3/2020; 428 xem
Xem lần cuối 1/13/2021 5:25:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:10
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:1/22/2018; P: 3/4/2018; 117 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/31/2020 12:50:43
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
M. Jeudi
C:4/24/2019; 92 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/18/2020 18:3:43
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/27/2018; 108 xem
Xem lần cuối 12/26/2020 5:48:13
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/26/2018; 110 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/18/2020 17:57:58
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20; Phi-líp 1:6
Max Lucado
C:5/7/2015; P: 9/2/2020; 427 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/8/2021 20:30:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm