VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Xuất Ê-díp-tô Ký 16:18; Ha-ba-cúc 2:4; Rô-ma 3:27; Ga-la-ti 2:20; 2 Cô-rinh-tô 9:7
Ralph Mahoney
C:10/31/2019; 537 xem
Xem lần cuối 1/28/2023 18:26:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 4:12; Phi-líp 2:22; Ga-la-ti 2:11-12
Pat Gelsinger
C:5/26/2016; P: 10/13/2021; 517 xem
Xem lần cuối 1/19/2023 17:17:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 1:1; Giăng 4:24; Ga-la-ti 2:20; Ê-phê-sô 5:22
Witness Lee
C:3/10/2016; P: 11/10/2020; 808 xem
Xem lần cuối 1/18/2023 14:40:42
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 6:11; Ga-la-ti 2:20
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 6/3/2020; 671 xem
Xem lần cuối 1/24/2023 21:0:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:10
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:1/22/2018; P: 2/4/2021; 423 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/28/2023 9:5:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
M. Jeudi
C:4/24/2019; 212 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/3/2023 22:27:33
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/27/2018; 219 xem
Xem lần cuối 12/30/2022 6:50:29
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/26/2018; 223 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2023 17:44:31
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20; Phi-líp 1:6
Max Lucado
C:5/7/2015; P: 9/2/2020; 785 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/28/2023 12:9:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm