VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Winter Photo

Chuyện... Chúa Sống Lại!

Lu-ca 22:19; Lu-ca 23:46; 1 Cô-rinh-tô 11:26; 1 Cô-rinh-tô 15:1-4; Khải-huyền 1:17-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/14/2020; 76 xem
Xem lần cuối 1/13/2021 21:24:11
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Văn Phẩm trong Lu-ca 22, Lu-ca 23, 1 Cô-rinh-tô 11, 1 Cô-rinh-tô 15, Khải-huyền 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22, Lu-ca 23, 1 Cô-rinh-tô 11, 1 Cô-rinh-tô 15, Khải-huyền 1.

Lễ Phục Sinh.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm