VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Châm-ngôn 18:14; Mác 16:15; Lu-ca 9:62
Yonggi Cho
C:2/9/2012; P: 5/26/2020; 937 xem
Xem lần cuối 10/21/2021 11:17:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 6:16; Ma-thi-ơ 3:11; Mác 16:17-18; Giê-rê-mi 20:9
Claudio Freidzon
C:1/16/2011; P: 7/24/2020; 986 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 5:14:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 16:15-20; Giăng 14:16
Ulf Ekman
C:4/24/2014; P: 7/31/2020; 539 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 6:32:42
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 16:17-20
Yonggi Cho
C:8/31/2020; 192 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 9:22:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 16:17-20
Yonggi Cho
C:8/14/2020; 271 xem
Xem lần cuối 10/15/2021 22:34:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 16:17-20; 1 Cô-rinh-tô 2:4-5; Ma-thi-ơ 6:33
Paul Hattaway
C:12/1/2011; P: 8/3/2021; 578 xem
Xem lần cuối 10/21/2021 4:13:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 4:18; Hê-bơ-rơ 2:3; Mác 16:20
Ralph Mahoney
C:11/14/2019; 282 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 13:53:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:23; Mác 16:17
Kenneth Hagin
C:6/16/2017; P: 11/10/2020; 347 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 15:35:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:33; Mác 16:20; Giăng 6:2
Ralph Mahoney
C:9/22/2018; 176 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 20:36:4
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:8-9; Giăng 14:12-13; Mác 16:15-20
Ulf Ekman
C:1/22/2015; P: 6/11/2020; 806 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 5:42:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 16

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm