VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Gióp 26:7-8; Gióp 37:5; Lu-ca 1:37
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/15/2020; P: 3/16/2020; 455 xem
Xem lần cuối 3/21/2023 2:58:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:18; Lu-ca 1:28; Giăng 2:5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/8/2016; P: 5/6/2022; 295 xem
Xem lần cuối 3/18/2023 23:13:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25; Lu-ca 1:45-55
Charles Stanley
C:6/25/2022; 129 xem
Xem lần cuối 3/12/2023 11:44:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 3:1-12; Mác 1:1-8; Lu-ca 1:5-25; Lu-ca 3:1-20; Giăng 1:19-28
M. Jeudi
C:12/4/2011; 517 xem
Xem lần cuối 3/16/2023 11:9:29
Đọc  Chia sẻ
Mác 10:27; Lu-ca 1:37; Thi-thiên 19:1
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/18/2013; P: 1/3/2017; 325 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/18/2023 16:12:15
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
M. Jeudi
C:12/4/2016; P: 12/7/2016; 280 xem
Xem lần cuối 3/10/2023 13:46:47
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
M. Jeudi
C:12/25/2014; 446 xem
Xem lần cuối 3/21/2023 1:4:42
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 1:28,37-38,48
VPNS
C:11/30/2021; 329 xem
Xem lần cuối 3/13/2023 15:39:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-56
M. Jeudi
C:12/19/2019; 444 xem
Xem lần cuối 3/12/2023 19:43:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-48,68-69; Lu-ca 2:10-12,16,20,28-32,36-38
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/20/2022; 97 xem
Xem lần cuối 3/17/2023 10:28:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm