VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Sáng-thế Ký 3:15; Đa-ni-ên 3:27; Ma-thi-ơ 5:13; Ma-thi-ơ 10:30; Lu-ca 10:38-39; 1 Cô-rinh-tô 15:22-28; Khải-huyền 3:7-11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/13/2023; 180 xem
Xem lần cuối 11/28/2023 12:10:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 41:10; Đa-ni-ên 3:6; Lu-ca 10:19; Phi-líp 4:10-13; 2 Cô-rinh-tô 1:3-4; Hê-bơ-rơ 13:5-6
Joyce Meyer
C:5/4/2018; 343 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 4:10:15
Đọc  Chia sẻ
Mác 1:23-24; Ma-thi-ơ 28:18-20; Khải-huyền 1:17-18; Lu-ca 10:17-19
Ralph Mahoney
C:6/5/2015; 592 xem
Xem lần cuối 11/24/2023 4:37:37
Đọc  Chia sẻ
Mác 6:7; Lu-ca 10:1; Ê-phê-sô 6:19-20; 1 Giăng 5:19
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/20/2023; 88 xem
Xem lần cuối 11/26/2023 20:38:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 10
Joyce Meyer
C:2/15/2018; P: 9/24/2020; 685 xem
Xem lần cuối 11/24/2023 14:37:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 10:1-42; Công-vụ các Sứ-đồ 19:13-16; Giê-rê-mi 17:13
Leo Harris
C:9/12/2019; 581 xem
Xem lần cuối 11/24/2023 4:14:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 10:19; Rô-ma 8:31
John Bevere
C:9/29/2016; P: 10/18/2022; 596 xem
Xem lần cuối 11/24/2023 21:31:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 10:2; Giăng 4:35-38; 1 Cô-rinh-tô 9:9; 1 Ti-mô-thê 5:18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/17/2020; P: 6/28/2021; 457 xem
Xem lần cuối 11/28/2023 18:12:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 10:20; Giê-rê-mi 17:13; Công-vụ các Sứ-đồ 19:13-16
Ralph Mahoney
C:1/16/2011; 637 xem
Xem lần cuối 11/24/2023 4:37:43
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 10:25-28
Charles Stanley
C:4/30/2011; P: 12/21/2021; 765 xem
Xem lần cuối 11/26/2023 23:10:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm