VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
1 Các Vua 17:8-10; Lu-ca 5:1-11; Lu-ca 6:38
Yonggi Cho
C:1/16/2011; P: 9/8/2021; 512 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 16:31:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:8-22; Lu-ca 6:12-13
Ulf Ekman
C:1/30/2020; 322 xem
Xem lần cuối 10/21/2021 21:27:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 8:34-35; Lu-ca 6:46
John Bevere
C:1/30/2020; P: 1/30/2021; 174 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 4:19:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:26; Giăng 16:2
John Bevere
C:8/15/2019; 373 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 10:35:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:27-29; Ma-thi-ơ 5:10-12
Rick Warren
C:3/22/2018; P: 3/25/2020; 478 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 20:12:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:31
Rick Warren
C:9/13/2018; P: 2/14/2020; 351 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 6:55:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:31
Billy Graham
C:4/3/2011; P: 4/28/2020; 275 xem
Xem lần cuối 30.58 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:36
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/1/2014; 361 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 5:9:5
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:38
Bill Bright
C:7/19/2019; 372 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 13:10:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:38
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:4/24/2020; 224 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 13:10:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm