VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Ma-thi-ơ 4:8-22; Lu-ca 6:12-13
Ulf Ekman
C:1/30/2020; 127 xem
Xem lần cuối 5/30/2020 15:14:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:26; Giăng 16:2
John Bevere
C:8/15/2019; 200 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 11:22:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:27-29; Ma-thi-ơ 5:10-12
Rick Warren
C:3/22/2018; P: 3/25/2020; 275 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 22:17:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:31
Billy Graham
C:4/3/2011; P: 4/28/2020; 66 xem
Xem lần cuối 5/29/2020 15:59:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:31
Rick Warren
C:9/13/2018; P: 2/14/2020; 198 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 22:16:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:36
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/1/2014; 314 xem
Xem lần cuối 5/18/2020 21:37:27
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:38
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:4/24/2020; 51 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 16:34:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:38
Bill Bright
C:7/19/2019; 191 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 4:7:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:38
Bill Bright
C:3/15/2012; P: 4/25/2020; 504 xem
Xem lần cuối 5/29/2020 7:2:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:38-39; Phi-líp 2:13
Bill Bright
C:7/26/2018; 133 xem
Xem lần cuối 5/13/2020 16:10:41
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm