VietChristian
VietChristian
nghe.app

Giê-rê-mi 29:11; Ga-la-ti 5:19-23; Gia-cơ 4:6; 2 Phi-e-rơ 1:5-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/13/2019; 43 xem
Xem lần cuối 48.41 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 34:18
Rick Warren
C:10/10/2019; 125 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 18:30:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 53:6; Giăng 3:16; Giăng 5:24; 1 Cô-rinh-tô 15:55
Steve Sawyer
C:10/9/2019; 93 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 16:51:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Sử-ký 18:5-22
John Bevere
C:10/10/2019; 63 xem 3 lưu
Xem lần cuối 19.49 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19-21
M. Jeudi
C:10/10/2019; 60 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 20:7:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:6-7; 2 Cô-rinh-tô 4:16-17
Rick Warren
C:10/3/2019; 139 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 20:27:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 100:4-5
Good News
C:10/9/2019; 50 xem
Xem lần cuối 10/13/2019 19:8:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:8-9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/4/2019; 115 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 20:24:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:13
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/8/2019; 1393 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 12:53:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/23/2019; 101 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 16:42:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 318  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm