VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Châm-ngôn 31:26
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/14/2019; 67 xem
Xem lần cuối 7.60 phút
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 4:23; Rô-ma 7:22-23
Rick Warren
C:2/15/2019; 29 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 13:18:41
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 12:15-20; Cô-lô-se 3:16-17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/13/2019; 32 xem
Xem lần cuối 2/16/2019 15:43:54
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:19-25
M. Jeudi
C:2/13/2019; 28 xem
Xem lần cuối 2/16/2019 15:23:10
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 6:5
Rick Warren
C:2/7/2019; 84 xem
Xem lần cuối 2/16/2019 13:17:55
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 23
M. Jeudi
C:2/6/2019; 68 xem
Xem lần cuối 2/16/2019 13:23:55
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 55:12-13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/10/2019; 35 xem
Xem lần cuối 2/16/2019 17:58:2
Đọc  Chia sẻ
John Bevere
C:2/7/2019; 46 xem
Xem lần cuối 2/15/2019 12:31:34
Đọc  Chia sẻ
1 Các Vua 17:13-16; Ma-thi-ơ 6:33; 1 Ti-mô-thê 2:1-3
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/30/2019; 77 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/14/2019 13:1:50
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 55:12-13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/4/2019; 27 xem
Xem lần cuối 2/11/2019 21:51:41
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 288  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm