VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Phi-líp 4:19; Ma-thi-ơ 6:25-26,30
Rick Warren
C:10/26/2018; P: 12/14/2019; 230 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 18:34:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:20
Rick Warren
C:11/30/2018; P: 12/13/2019; 125 xem
Xem lần cuối 12/15/2019 19:27:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-11; Hê-bơ-rơ 7:24-25
Good News
C:12/14/2019; 30 xem
Xem lần cuối 40.11 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 12:4-5; Ga-la-ti 3:28
Rick Warren
C:3/2/2019; P: 12/10/2019; 144 xem
Xem lần cuối 27.33 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:6-16; Giăng 1:1-3; Phi-líp 2:6-11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/12/2019; 76 xem
Xem lần cuối 29.93 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 119:112; Công-vụ các Sứ-đồ 7:23; 1 Giăng 2:16; 2 Cô-rinh-tô 10:3-5
Rick Warren
C:3/7/2019; P: 12/8/2019; 149 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 14:13:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Billy Graham
C:12/11/2019; 89 xem
Xem lần cuối 42.03 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Willard M. Aldrich
C:12/13/2019; 44 xem
Xem lần cuối 45.09 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ca-thương 2:19; Gióp 1:20
Rick Warren
C:3/15/2019; P: 12/5/2019; 186 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 21:47:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-14
M. Jeudi
C:12/12/2019; 62 xem
Xem lần cuối 45.83 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 329  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm