VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ê-phê-sô 6:12,18; 1 Cô-rinh-tô 2:7-8; Lu-ca 10:19; Ma-thi-ơ 11:12
John Bevere
C:10/26/2018; 96 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/9/2019 10:43:46
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:8-9
Rick Warren
C:11/1/2018; 95 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 21:0:40
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 15:13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/12/2018; 60 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 0:54:15
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:26
Rick Warren
C:9/14/2017; 366 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 3:59:59
Đọc  Chia sẻ
Hiệp Châu
C:10/18/2018; 100 xem
Xem lần cuối 3/18/2019 22:31:24
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:7; Châm-ngôn 3:5-6; Ca-thương 3:23
VPNS
C:1/1/2015; P: 12/31/2014; 1013 xem
Xem lần cuối 3/15/2019 13:55:41
Đọc  Chia sẻ
Giăng 6:27,30,68
VPNS
C:1/1/2019; P: 12/29/2018; 52 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 21:29:53
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 55:8-9
Rick Warren
C:11/22/2018; 76 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 13:56:6
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/5/2018; 67 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 20:54:50
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 37:23-24; 1 Giăng 4:18
Rick Warren
C:7/27/2018; 149 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 19:45:2
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 291  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm