VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

3 Giăng 1:4
Dave Branon
C:1/16/2011; P: 5/5/2021; 503 xem
Xem lần cuối 7/29/2021 4:23:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:28
Bill Crowder
C:1/16/2011; P: 5/6/2021; 499 xem
Xem lần cuối 7/30/2021 2:44:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:3; Ê-phê-sô 6:12; Ê-sai 42:13
Ulf Ekman
C:7/29/2011; P: 4/27/2021; 545 xem
Xem lần cuối 7/29/2021 21:46:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giô-suê 2:1-24; Ma-thi-ơ 1:5; Hê-bơ-rơ 11:31; Gia-cơ 2:25
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/12/2016; P: 5/17/2021; 419 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/29/2021 23:15:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:26-28; 1 Phi-e-rơ 1:3
Charles Stanley
C:1/16/2011; P: 5/18/2021; 395 xem
Xem lần cuối 7/26/2021 2:15:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:2; 2 Cô-rinh-tô 8:14-15; Châm-ngôn 30:8-9
Randy Alcorn
C:7/23/2021; 39 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/30/2021 9:16:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17
Rebecca Brooks
C:10/3/2011; P: 4/14/2020; 2566 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/28/2021 7:32:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 9:22; Hê-bơ-rơ 3:5
Charles R. Swindoll
C:4/17/2014; P: 4/1/2021; 603 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/21/2021 2:34:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ruth Fowler
C:1/16/2011; P: 5/5/2021; 464 xem
Xem lần cuối 7/30/2021 8:13:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Các Quan Xét 4:17-24; Các Quan Xét 5:24-27
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/12/2016; P: 5/26/2021; 338 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/28/2021 17:23:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 383  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm