VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
1 Cô-rinh-tô 1:10; Truyền-đạo 4:12
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:12/30/2016; P: 2/9/2024; 418 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/12/2024 9:40:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10; Cô-lô-se 1:11; 2 Ti-mô-thê 1:7; 2 Ti-mô-thê 2:1
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:12/3/2016; P: 2/2/2024; 458 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 14:14:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:11-12,29; Ga-la-ti 5:22
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/15/2021; P: 2/16/2024; 367 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 7:38:29
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 12:42-43; Lu-ca 16:10-11; Phi-líp 4:11
Bill Bright
C:5/10/2018; P: 1/27/2024; 473 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 1:26:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
M. Jeudi
C:11/20/2014; P: 11/25/2023; 810 xem
Xem lần cuối 4/13/2024 8:19:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
M. Jeudi
C:12/26/2014; P: 12/26/2023; 620 xem
Xem lần cuối 4/12/2024 17:35:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:7; 1 Sa-mu-ên 28; 1 Sa-mu-ên 31
M. Jeudi
C:8/31/2017; P: 2/3/2024; 415 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 1:18:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:29-31; Lu-ca 18:9-14; Lu-ca 23:26-27,47-48
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/26/2024; 111 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 20:50:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 3:4-6
M. Jeudi
C:12/11/2014; P: 12/24/2023; 593 xem
Xem lần cuối 4/9/2024 7:47:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 108:3-5
M. Jeudi
C:11/25/2015; P: 11/22/2023; 700 xem
Xem lần cuối 4/2/2024 17:8:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 427  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm