VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/23/2020; 859 xem
Xem lần cuối 7/8/2020 3:13:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:32-34
Reinhard Bonnke
C:9/5/2013; P: 6/11/2020; 497 xem
Xem lần cuối 7/8/2020 22:23:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 20:19; Gia-cơ 3:2
Greg Laurie
C:8/18/2016; P: 6/22/2020; 236 xem
Xem lần cuối 7/5/2020 7:50:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 5/6/2020; 998 xem
Xem lần cuối 6/30/2020 7:52:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 4:2; Ê-phê-sô 5:16
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/9/2020; 18 xem
Xem lần cuối 7/10/2020 6:54:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 2:1-4
Peter Tsukahira
C:1/16/2011; P: 6/14/2020; 442 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 6:48:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:10-14; Ê-phê-sô 2:10; Ê-phê-sô 3:16
Charles Stanley
C:3/24/2011; P: 5/30/2020; 574 xem
Xem lần cuối 7/3/2020 6:41:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giu-đe 1:4
Bayless Conley
C:9/17/2015; P: 6/19/2020; 325 xem
Xem lần cuối 7/9/2020 8:24:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 18:14; Mác 16:15; Lu-ca 9:62
Yonggi Cho
C:2/9/2012; P: 5/26/2020; 724 xem
Xem lần cuối 7/10/2020 7:12:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 2:16; Thi-thiên 119:16; Thi-thiên 119:35
Rick Warren
C:2/26/2016; P: 6/12/2020; 445 xem
Xem lần cuối 7/10/2020 9:50:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 356  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm