VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Thi-thiên 119:18; Lu-ca 24:13-35; Công-vụ các Sứ-đồ 26:17-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/8/2024; 187 xem 2 lưu
Xem lần cuối 38.68 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 9:5-6; Ma-thi-ơ 22:37-39; Giăng 4:24; Ê-phê-sô 6:2-3
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/24/2021; P: 1/31/2024; 358 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 20:3:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
M. Jeudi
C:12/24/2015; P: 12/18/2023; 565 xem
Xem lần cuối 4/15/2024 10:32:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:12/28/2016; P: 1/26/2024; 368 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/13/2024 23:49:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 15:8; Ma-thi-ơ 16:26; Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:4/1/2024; 66 xem
Xem lần cuối 4/15/2024 4:2:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
A-ghê 2:8; 1 Ti-mô-thê 6:10; Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20; Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14
Ulf Ekman
C:1/25/2019; P: 1/6/2024; 460 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 3:19:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:10
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:12/17/2016; P: 1/23/2024; 371 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/13/2024 2:34:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:2; Ê-sai 7:14
Greg Laurie
C:12/25/2015; P: 12/3/2023; 613 xem
Xem lần cuối 4/15/2024 6:59:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 11:19
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:1/7/2017; P: 2/4/2024; 313 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/13/2024 7:23:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:38-39; Phi-líp 2:13
Bill Bright
C:7/26/2018; P: 1/24/2024; 371 xem
Xem lần cuối 4/15/2024 7:18:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 427  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm