VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Chân Trời Mới 11/2018

VPNS
C:11/14/2018; 69 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 5:30:37
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Niềm Hy Vọng Giáng Sinh (Kỳ 2)

Rô-ma 15:6-7
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/13/2018; 35 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:32:13
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Biết Yếu Điểm Chúng Ta Và Vẫn Yêu Thương

Hê-bơ-rơ 4:15-16; Thi-thiên 27:10-11,13
Rick Warren
C:11/8/2018; 70 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:28:7
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ngọn Nến Vui Mừng

Lu-ca 2:20
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/19/2018; 27 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:32:1
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nếp Sống Mới Đông 2018

Hiệp Châu
C:10/18/2018; 91 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 5:10:54
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tặng Phẩm Của Chúa (Kỳ 2)

2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/30/2018; 46 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:36:17
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nếp Sống Mới Xuân 2018

Hiệp Châu
C:1/13/2018; 375 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 5:28:32
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ngọn Nến Yêu Thương

Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/18/2018; 27 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:32:5
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tổng Thống Và Ông Vua

Ê-phê-sô 6:12,18; 1 Cô-rinh-tô 2:7-8; Lu-ca 10:19; Ma-thi-ơ 11:12
John Bevere
C:10/26/2018; 79 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:33:15
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Đang Làm Nhiều Điều Tốt Cho Ngưòi Tin Ngài

Rô-ma 8:28
Rick Warren
C:11/15/2018; 58 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:28:3
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 286  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm