VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Nhắm Mục Đích Mà Chạy

Phi-líp 3
M. Jeudi
C:1/10/2019; 43 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 2:10:9
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tên Mới

Sáng-thế Ký 32:28
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/8/2019; 46 xem
Xem lần cuối 1/18/2019 16:10:58
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Mùa Xuân, Nói Chuyện... Quê Hương

Hê-bơ-rơ 11:14-16
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/7/2018; P: 1/7/2019; 61 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.06 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Năm Mới, Nói Chuyện… Quyền Lực

Thi-thiên 8:1; Thi-thiên 147:4-5; Khải-huyền 1:17b-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/3/2018; P: 1/3/2019; 88 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 22:0:27
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Một Câu Hỏi Thách Thức Suy Nghĩ

Giăng 1:16
John Bevere
C:1/3/2018; P: 1/3/2019; 62 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 8:43:34
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ba Bước Để Đưa Ra Quyết Định Khôn Ngoan

Thi-thiên 28:26
Rick Warren
C:1/3/2018; P: 1/3/2019; 108 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 17:32:20
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chiếu Sáng Như Đuốc

Phi-líp 2:14-18
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:1/1/2018; P: 1/1/2019; 34 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 8:26:54
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ngày Đầu Năm Mới, Bạn Thường Làm Gì, Mong Gì?

2 Ti-mô-thê 4: 13-16; Cô-lô-se 3:16a
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/1/2018; P: 1/1/2019; 92 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 12:57:46
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Người Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/1/2019; 64 xem
Xem lần cuối 1/18/2019 7:14:26
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Quyết Định

Giăng 6:27,30,68
VPNS
C:1/1/2019; P: 12/29/2018; 41 xem
Xem lần cuối 1/18/2019 7:14:38
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 286  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm