VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Thi-thiên 119:112; Công-vụ các Sứ-đồ 7:23; 1 Giăng 2:16; 2 Cô-rinh-tô 10:3-5
Rick Warren
C:3/7/2019; 49 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 20:57:6
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 2:8-11
M. Jeudi
C:3/6/2019; 32 xem
Xem lần cuối 3/20/2019 18:32:1
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 150:6
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/6/2019; 32 xem
Xem lần cuối 3/20/2019 15:55:41
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:32
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:3/4/2019; 36 xem
Xem lần cuối 3/17/2019 21:18:51
Đọc  Chia sẻ
Bill Bright
C:3/2/2019; 40 xem
Xem lần cuối 3/14/2019 8:39:5
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 12:4-5; Ga-la-ti 3:28
Rick Warren
C:3/2/2019; 68 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 11:9:25
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
M. Jeudi
C:2/28/2019; 42 xem
Xem lần cuối 3/16/2019 21:58:20
Đọc  Chia sẻ
Các Quan Xét 6:15-16; Ê-phê-sô 5:18b; Hê-bơ-rơ 11:32
VPNS
C:3/1/2019; P: 2/28/2019; 39 xem
Xem lần cuối 3/20/2019 21:57:29
Đọc  Chia sẻ
Mác 6:31
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:2/28/2019; 28 xem
Xem lần cuối 3/10/2019 6:48:51
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:13,15; 2 Ti-mô-thê 2:24
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/27/2019; 51 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/18/2019 23:47:38
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 291  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm