VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Châm-ngôn 19:11
Châu Sa
C:10/29/2021; 116 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/27/2022 1:55:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 27:14
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/21/2015; P: 10/29/2021; 363 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/26/2022 5:11:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 5:2; Gia-cơ 1:19
Châu Sa
C:10/28/2021; 92 xem
Xem lần cuối 1/24/2022 16:53:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 15:1-2
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/28/2021; 483 xem
Xem lần cuối 1/26/2022 7:43:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1; Phi-líp 1:6
Rick Warren
C:1/16/2011; P: 10/28/2021; 683 xem
Xem lần cuối 1/27/2022 9:41:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:17
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/27/2021; 396 xem
Xem lần cuối 1/25/2022 11:47:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-2
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/26/2021; 523 xem
Xem lần cuối 1/26/2022 3:28:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Glenn Johnson
C:5/20/2011; P: 10/26/2021; 569 xem
Xem lần cuối 1/26/2022 21:36:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 1:16
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/10/2018; P: 10/26/2021; 297 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/27/2022 0:57:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 12:1-9; Thi-thiên 119:169; Ê-phê-sô 5:15; Phi-lê-môn 1:9-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/25/2021; 57 xem
Xem lần cuối 1/25/2022 11:15:13
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  20 / 393  Tiếp  Cuối

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm