VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Lu-ca 2:14
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/20/2018; 37 xem
Xem lần cuối 3/10/2019 5:20:1
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 7:10-11-24
John Bevere
C:12/19/2018; 51 xem
Xem lần cuối 3/20/2019 5:1:23
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:6; 1 Phi-e-rơ 5:7
Rick Warren
C:12/19/2018; 82 xem
Xem lần cuối 3/12/2019 4:46:32
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:20
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/19/2018; 34 xem
Xem lần cuối 3/10/2019 5:20:52
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 14:26
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:12/18/2018; 45 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/10/2019 12:40:29
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/18/2018; 33 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 9:46:7
Đọc  Chia sẻ
VPNS
C:12/15/2018; 60 xem
Xem lần cuối 2/16/2019 12:55:41
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3;
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/14/2018; 92 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/10/2019 5:21:54
Đọc  Chia sẻ
Giăng 8:28; Ê-sai 46:10; Mác 4:40
John Bevere
C:12/13/2018; 32 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/11/2019 13:57:55
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:10
Rick Warren
C:12/13/2018; 53 xem
Xem lần cuối 3/16/2019 3:25:15
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 291  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm