VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

1 Cô-rinh-tô 13:6; Thi-thiên 6:1,3,5; Rô-ma 5:5
Max Lucado
C:1/16/2011; P: 7/28/2020; 415 xem
Xem lần cuối 9/17/2020 6:20:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Norma Smalley
C:10/2/2011; P: 7/26/2020; 61 xem
Xem lần cuối 9/18/2020 10:9:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 139:14; Châm-ngôn 15:3; Xa-cha-ri 4:10; Rô-ma 8:1
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/26/2020; 46 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:31:54
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 39:1-3,20-23; Thi-thiên 75:6-7
Joyce Meyer
C:7/26/2020; 63 xem
Xem lần cuối 9/20/2020 22:17:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 33:3; Gia-cơ 4:2
Rick Warren
C:7/26/2020; 102 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 20:51:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 6:2
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/26/2020; 48 xem
Xem lần cuối 9/20/2020 20:55:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:10
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/26/2020; 56 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 0:53:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Xa-cha-ri 10:1; Ma-thi-ơ 16:18
Ulf Ekman
C:1/16/2011; P: 7/24/2020; 370 xem
Xem lần cuối 9/9/2020 6:9:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 6:16; Ma-thi-ơ 3:11; Mác 16:17-18; Giê-rê-mi 20:9
Claudio Freidzon
C:1/16/2011; P: 7/24/2020; 836 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 13:22:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 1:14-15
Rick Warren
C:10/5/2017; P: 7/24/2020; 226 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/15/2020 3:11:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 361  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm