VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Đi Vào Trong Sự Tạ Ơn

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/21/2017; 38 xem
Xem lần cuối 5.22 phút
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Tạ Ơn Chúa

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/21/2017; 29 xem
Xem lần cuối 5.50 phút
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Bị Lìa Bỏ

Truyền-đạo 12:7; 1 Sa-mu-ên 28; 1 Sa-mu-ên 31
M. Jeudi
C:8/31/2017; 41 xem
Xem lần cuối 31.84 phút
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Chúa Là Chủ

1 Ti-mô-thê 2:5-6
M. Jeudi
C:11/22/2017; 17 xem
Xem lần cuối 11/24/2017 5:45:46
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Chân Trời Mới 11/2017

VPNS
C:11/17/2017; 51 xem
Xem lần cuối 11/24/2017 5:12:28
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Cá Nhân Chứng Đạo

Mục Sư Phạm Toàn Ái
C:10/17/2011; 579 xem
Xem lần cuối 11/24/2017 4:45:34
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Mùa Xuân Đến, Gẫm Suy Về Thời Gian Và Đời Người

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/27/2016; 253 xem
Xem lần cuối 11/24/2017 3:36:55
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Chân Trời Mới 07/2006

VPNS
C:7/1/2006; 354 xem
Xem lần cuối 11/24/2017 3:34:10
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Chân Trời Mới 12/2002

VPNS
C:12/1/2002; 494 xem
Xem lần cuối 11/24/2017 3:33:59
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Nước Sống

Giăng 7:37-39
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 7/28/2014; 571 xem
Xem lần cuối 11/24/2017 2:56:28
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm