VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
2 Ti-mô-thê 3:16; Công-vụ các Sứ-đồ 27:17; 2 Phi-e-rơ 1:20-21
Paul W. Powell
C:5/2/2019; P: 11/18/2021; 275 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6.87 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 26:4; Giăng 15:16
Bill Bright
C:1/4/2018; P: 4/25/2020; 487 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2.45 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 9:10; Gia-cơ 3:13-18
M. Jeudi
C:2/7/2018; 283 xem
Xem lần cuối 2.55 phút
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 24:16; Ê-sai 58:6
John Bevere
C:10/9/2021; 175 xem
Xem lần cuối 2.78 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:18
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:4/17/2019; 184 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2.80 phút
Đọc  Chia sẻ
Dân-số Ký 6:1-21; 1 Cô-rinh-tô 9:27; Các Quan Xét 16; Thi-thiên 46:10
VPNS
C:7/1/2018; P: 6/30/2018; 266 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7.81 phút
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11; Ma-thi-ơ 3:17
Good News
C:12/4/2019; 375 xem
Xem lần cuối 7.90 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:36
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:4/30/2020; 270 xem
Xem lần cuối 7.98 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 8:2
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 1/7/2022; 377 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12.00 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châu Sa
C:5/1/2022; 63 xem
Xem lần cuối 18.48 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 47  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm