VietChristian
VietChristian
nghe.app
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/5/2020; 1597 xem 1 lưu
Xem lần cuối 13.53 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 3:9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/24/2018; P: 9/23/2021; 356 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.56 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/23/2020; 1352 xem
Xem lần cuối 3.06 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 100:4-5
VPNS
C:11/1/2020; P: 10/31/2020; 500 xem
Xem lần cuối 7.53 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 51:10
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/17/2020; 416 xem
Xem lần cuối 9.44 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:16-17
Charles Stanley
C:6/10/2022; 145 xem
Xem lần cuối 10.96 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ray Pritchard
C:6/13/2019; 484 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11.19 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:31-34,41
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/23/2022; 77 xem
Xem lần cuối 23.46 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:31-34,41; Giăng 2:10-12; 1 Ti-mô-thê 1:15; Hê-bơ-rơ 9:28
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/24/2022; 104 xem
Xem lần cuối 26.66 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:23-24; Rô-ma 12:14-21
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/3/2020; 1484 xem
Xem lần cuối 37.71 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 92  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm