VietChristian
VietChristian
nghe.app

Thi-thiên 32:3-5; Thi-thiên 139:23-24; 1 Giăng 1:9
Rick Warren
C:2/1/2018; 175 xem
Xem lần cuối 8.95 phút
Đọc  Chia sẻ
Giô-suê 21:45; Công-vụ các Sứ-đồ 27:25,44
Rick Warren
C:8/15/2019; 72 xem
Xem lần cuối 10.55 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Paul Chase
C:1/16/2011; 334 xem
Xem lần cuối 25.80 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 16:14; Phi-lê-môn 1:1-21
M. Jeudi
C:2/18/2016; 214 xem
Xem lần cuối 30.45 phút
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 1:9-11; Phi-líp 4:4
M. Jeudi
C:6/5/2019; P: 6/8/2019; 64 xem 1 lưu
Xem lần cuối 42.67 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 52:7-8
M. Jeudi
C:8/5/2012; 189 xem
Xem lần cuối 44.82 phút
Đọc  Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:6; ; Tít 2:2; Tít 2:6
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/28/2014; 255 xem
Xem lần cuối 45.42 phút
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:8-10
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/14/2015; 259 xem
Xem lần cuối 47.52 phút
Đọc  Chia sẻ
Charles Stanley
C:11/30/2012; 430 xem
Xem lần cuối 48.63 phút
Đọc  Chia sẻ
Mác 11:1-10
M. Jeudi
C:4/2/2015; 268 xem
Xem lần cuối 49.98 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 18  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm