VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 14:16-17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/16/2018; 93 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.15 phút
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 58:7
Jack Hayford
C:1/16/2011; P: 4/29/2020; 465 xem
Xem lần cuối 3.19 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 4:18; Giê-rê-mi 31:3; Truyền-đạo 3:11
Rick Warren
C:7/12/2018; P: 2/7/2020; 209 xem 2 lưu
Xem lần cuối 15.87 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:33
Rick Warren
C:7/9/2020; 3 xem
Xem lần cuối 19.72 phút
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 8:31; Thi-thiên 125:1-2; Thi-thiên 118:4-6
Joyce Meyer
C:7/9/2020; 2 xem
Xem lần cuối 23.32 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 5:13
Billy Graham
C:4/3/2011; P: 4/26/2020; 94 xem
Xem lần cuối 23.49 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Whitney Von Lake Hopler
C:1/16/2011; 323 xem
Xem lần cuối 24.70 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 25:1-44
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/13/2018; 231 xem 1 lưu
Xem lần cuối 26.80 phút
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 37:5; Công-vụ các Sứ-đồ 4:12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/14/2019; 112 xem
Xem lần cuối 32.87 phút
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 2:1-4
M. Jeudi
C:8/23/2019; 103 xem 1 lưu
Xem lần cuối 36.35 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 23  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm