VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Niềm Vui Thần Thánh

Charles Stanley
C:1/16/2011; 277 xem
Xem lần cuối 4.08 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Biến Cố

Ma-thi-ơ 11:25
VPNS
C:9/1/2016; P: 8/31/2016; 193 xem
Xem lần cuối 16.38 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ngọn Nến Yêu Thương

Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/18/2018; 6 xem
Xem lần cuối 22.48 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Từ Cái Chết Một Vị Vua Đến Đạo Chúa Chiến Thắng

Công-vụ các Sứ-đồ 12:20-23
C. Peter Wagner
C:5/28/2015; 208 xem
Xem lần cuối 31.33 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Di Sản Tâm Linh

Giô-suê 4:4-7,21-22
VPNS
C:9/1/2018; 69 xem
Xem lần cuối 33.46 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nhà Tài Trợ

2 Sa-mu-ên 7:1-16; 1 Sử-ký 17
M. Jeudi
C:2/28/2018; 50 xem
Xem lần cuối 34.89 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Theo Ta

Ma-thi-ơ 16:24; Giăng 1:35-51
M. Jeudi
C:4/21/2013; 183 xem
Xem lần cuối 37.00 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ba Điều Cần Có

Phi-líp 2:3
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/4/2017; P: 3/9/2017; 118 xem
Xem lần cuối 45.93 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Con Đường Chân Lý Số 32

HTTL Northshore
C:5/1/2008; 583 xem
Xem lần cuối 52.16 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Sẽ Chu Cấp

Joyce Meyer
C:8/8/2013; 498 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 22:17:48
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm