VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 104:30; Đa-ni-ên 5:23
VPNS
C:11/25/2019; P: 11/27/2019; 187 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.35 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Good News
C:10/20/2019; 95 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8.56 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:14; Ê-phê-sô 2:4-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/14/2019; P: 12/23/2019; 171 xem 1 lưu
Xem lần cuối 15.21 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:27-28
Rick Warren
C:5/19/2017; P: 9/28/2020; 240 xem
Xem lần cuối 28.60 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 5:3; Ma-thi-ơ 4:4; Thi-thiên 51:10; Thi-thiên 143:8; Thi-thiên 131:2
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/10/2018; P: 8/25/2020; 181 xem 1 lưu
Xem lần cuối 37.38 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
M. Jeudi
C:4/3/2019; P: 8/25/2020; 176 xem 5 lưu
Xem lần cuối 38.06 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:7/12/2010; 593 xem
Xem lần cuối 43.55 phút
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 2:9-11; Rô-ma 10:9
Good News
C:12/2/2019; 109 xem
Xem lần cuối 47.26 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:7/12/2010; 518 xem
Xem lần cuối 47.98 phút
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:7/12/2010; 551 xem
Xem lần cuối 48.81 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 35  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm