VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Châm-ngôn 16:33; Ma-thi-ơ 7:13-14
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/18/2020; 57 xem
Xem lần cuối 46.93 phút
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 27:3; Giê-rê-mi 5:22; Lu-ca 13:3
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/26/2020; 54 xem 1 lưu
Xem lần cuối 48.81 phút
Đọc  Chia sẻ
Đa-ni-ên 12:3; Rô-ma 3:10; Phi-líp 4:9; 2 Ti-mô-thê 2:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/2/2020; 34 xem
Xem lần cuối 50.29 phút
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:16; Ma-thi-ơ 16:22-23; Mác 11:17; Giăng 11:9-10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/23/2020; 40 xem
Xem lần cuối 53.59 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:24
Rick Warren
C:5/16/2019; P: 11/18/2019; 218 xem 2 lưu
Xem lần cuối 53.88 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 7:12; Ê-sai 40:22; Ê-sai 61:10; 1 Cô-rinh-tô 15:51-52
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/6/2020; 41 xem 1 lưu
Xem lần cuối 55.86 phút
Đọc  Chia sẻ
Giăng 8:34,51; Giăng 12:24; Giăng 14:6; 1 Phi-e-rơ 2:22
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/10/2020; 42 xem
Xem lần cuối 57.68 phút
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:20-23; 1 Ti-mô-thê 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/22/2020; 41 xem
Xem lần cuối 58.06 phút
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1,4; Giê-rê-mi 9:1; Ma-thi-ơ 25:20,30; Giăng 11:33-35; Khải-huyền 10,15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/29/2020; 36 xem
Xem lần cuối 59.03 phút
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 84:4,7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/13/2020; 42 xem
Xem lần cuối 59.78 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 43  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm