VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Truyền-đạo 1:2; Truyền-đạo 12:13-14; Lu-ca 12:16-21; 1 Giăng 2:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/20/2019; P: 10/21/2019; 170 xem
Xem lần cuối 8/4/2020 9:33:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 19:10
Billy Graham
C:4/3/2011; P: 4/20/2020; 92 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 9:32:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 5:1
Billy Graham
C:4/3/2011; P: 4/12/2020; 287 xem
Xem lần cuối 8/4/2020 9:31:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Annette LaPlaca
C:6/11/2019; 267 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 9:31:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 79
M. Jeudi
C:1/23/2020; 97 xem
Xem lần cuối 8/4/2020 9:27:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:15-16; 1 Phi-e-rơ 2:11; 2 Cô-rinh-tô 4:18; Cô-lô-se 4:18
Rick Warren
C:6/23/2018; P: 2/17/2020; 210 xem
Xem lần cuối 8/4/2020 9:27:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 14:15-24
M. Jeudi
C:7/21/2013; 375 xem
Xem lần cuối 8/4/2020 9:14:43
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:23; Phi-líp 4:19; Thi-thiên 37:4
Charles Stanley
C:1/5/2012; P: 7/28/2020; 442 xem
Xem lần cuối 8/4/2020 9:7:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:12
Billy Graham
C:4/3/2011; P: 4/27/2020; 88 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 9:5:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:6; Thi-thiên 6:1,3,5; Rô-ma 5:5
Max Lucado
C:1/16/2011; P: 7/28/2020; 391 xem
Xem lần cuối 8/4/2020 9:0:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 129  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm