VietChristian
VietChristian
httl.org

Châm-ngôn 29:18; A-ghê 2:9
John Bevere
C:8/23/2019; 23 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 20:11:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 2:4-5
Rick Warren
C:8/22/2019; 36 xem 1 lưu
Xem lần cuối 22.54 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:26; Giăng 16:2
John Bevere
C:8/15/2019; 81 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 0:11:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giô-suê 21:45; Công-vụ các Sứ-đồ 27:25,44
Rick Warren
C:8/15/2019; 116 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 16:48:29
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:13
John Bevere
C:8/10/2019; 70 xem
Xem lần cuối 8/20/2019 14:21:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:10
Rick Warren
C:8/10/2019; 92 xem
Xem lần cuối 8/23/2019 0:53:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 7:11-15; Giăng 14:12
John Bevere
C:8/1/2019; 59 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 5:38:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:13; Truyền-đạo 7:9; Ma-thi-ơ 6:14-15
Rick Warren
C:8/1/2019; 88 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 7:41:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-17
John Bevere
C:7/26/2019; 76 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 13:35:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 5:6
Rick Warren
C:7/26/2019; 96 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 8:41:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 134  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm