VietChristian
VietChristian
19 Năm Nhìn Lại

C. Peter Wagner
C:3/16/2019; 28 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 8:16:27
Đọc  Chia sẻ
Ca-thương 2:19; Gióp 1:20
Rick Warren
C:3/15/2019; 66 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.22 phút
Đọc  Chia sẻ
Dân-số Ký 14:1-2; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11; Ê-sai 43:18-19
Joyce Meyer
C:3/7/2019; 46 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 5:43:12
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 119:112; Công-vụ các Sứ-đồ 7:23; 1 Giăng 2:16; 2 Cô-rinh-tô 10:3-5
Rick Warren
C:3/7/2019; 48 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10.89 phút
Đọc  Chia sẻ
Bill Bright
C:3/2/2019; 40 xem
Xem lần cuối 3/14/2019 8:39:5
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 12:4-5; Ga-la-ti 3:28
Rick Warren
C:3/2/2019; 68 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 11:9:25
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 12:11; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Giăng 12:31-32
Terry Law
C:2/24/2019; 57 xem
Xem lần cuối 3/11/2019 4:6:50
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 23:4; Thi-thiên 142:3
Rick Warren
C:2/23/2019; 84 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 10:48:56
Đọc  Chia sẻ
Giăng 14:19,21; 2 Cô-rinh-tô 6:17; 2 Cô-rinh-tô 7:1
John Bevere
C:2/16/2019; 52 xem
Xem lần cuối 3/14/2019 23:4:41
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 4:23; Rô-ma 7:22-23
Rick Warren
C:2/15/2019; 76 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 10:40:6
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 129  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm