VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Chúa Đã Viết Chương Cuối Cho Cuộc Đời Chúng Ta

1 Phi-e-rơ 1:3-4
Rick Warren
C:2/23/2018; 14 xem
Xem lần cuối 2/23/2018 16:31:2
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Tìm Kiếm Chúa Trước Và Xây Khỏi Ràng Buộc Của Đời

1 Phi-e-rơ 1:3-4
Bill Bright
C:2/23/2018; 8 xem
Xem lần cuối 2/23/2018 15:53:41
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sự Bình An Và Quyền Năng Đi Chung Với Nhau

Joyce Meyer
C:2/15/2018; 75 xem
Xem lần cuối 2/22/2018 23:36:10
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Phải Tin Trước Khi Thấy

Hê-bơ-rơ 11:1
Rick Warren
C:2/15/2018; 88 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/23/2018 5:18:29
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thất Vọng Ư? Hãy Hy Vọng

Thi-thiên 16:9; Thi-thiên 20:24; Gia-cơ 1:4
Joyce Meyer
C:2/8/2018; 54 xem
Xem lần cuối 2/22/2018 21:20:15
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Luôn Đúng Giờ

Ga-la-ti 6:9; Giăng 11
Rick Warren
C:2/8/2018; 76 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/22/2018 21:21:34
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chọn Đời Thay Vì Chọn Đạo

Thi-thiên 119:67
John Bevere
C:2/1/2018; 71 xem
Xem lần cuối 2/21/2018 20:20:18
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ăn Năn Là Năng Lực Chữa Lành

Thi-thiên 32:3-5; Thi-thiên 139:23-24; 1 Giăng 1:9
Rick Warren
C:2/1/2018; 77 xem
Xem lần cuối 2/22/2018 18:33:47
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lửa Ở Đâu?

1 Sa-mu-ên 13:1-6
Robert W. Carman
C:1/25/2018; 27 xem
Xem lần cuối 2/16/2018 17:31:6
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đức Chúa Trời Đáp Ứng Nhu Cầu Chúng Ta, Không Đáp Ứng Tham Vọng

Phi-líp 4:19; Thi-thiên 84:11
Rick Warren
C:1/25/2018; 72 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 16:28:21
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 118  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm