VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Từ Đức Tin Đến Đức Tin

1 Cô-rinh-tô 10:13; Giê-rê-mi 29:11
John Bevere
C:8/16/2018; 12 xem
Xem lần cuối 39.28 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Khả Năng Lớn Nhất Của Chúng Ta Là Gì?

Ê-phê-sô 5:15
Rick Warren
C:8/16/2018; 22 xem
Xem lần cuối 35.24 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Bốn Cách Chúa Nói Với Bạn

Gióp 33:14
Rick Warren
C:8/9/2018; 61 xem
Xem lần cuối 8/17/2018 7:57:19
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Những Người Hầu Việc Chúa Thật Ở Đâu?

A-ghê 1:12; Giê-rê-mi 5:30-31; Giăng 21:8,19; Công-vụ các Sứ-đồ 20:22-23; Công-vụ các Sứ-đồ 21:10-11
John Bevere
C:8/9/2018; 41 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 19:25:15
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Thay Đổi Theo Thánh Linh

Ê-phê-sô 4:21-24; 2 Cô-rinh-tô 3:18
Rick Warren
C:8/4/2018; 67 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 8:1:0
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chúa Muốn Chúng Ta Yêu Người Lân Cận Mình

Bill Bright
C:8/3/2018; 45 xem
Xem lần cuối 8/17/2018 19:28:37
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Ba Sai Lầm Cần Tránh Khi Tìm Kiếm Ý Muốn Chúa

Thi-thiên 37:23-24; 1 Giăng 4:18
Rick Warren
C:7/27/2018; 116 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 15:39:15
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Quyền Vĩ Đại Của Sự Dâng Hiến

Lu-ca 6:38-39; Phi-líp 2:13
Bill Bright
C:7/26/2018; 42 xem
Xem lần cuối 8/8/2018 2:24:5
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chiến Thắng Trên Mọi Lãnh Vực (3)

Ma-thi-ơ 8:20
Loren Cunningham
C:7/19/2018; 31 xem
Xem lần cuối 8/16/2018 5:47:33
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Sự Vâng Lời Dẫn Đến Bình An

Phi-líp 4:6-7; 1 Cô-rinh-tô 14:33
Rick Warren
C:7/19/2018; 58 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/18/2018 2:37:17
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 123  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm