VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 19:30
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:4/15/2019; 57 xem
Xem lần cuối 12.12 phút
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 23:50,52-54
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/13/2019; 40 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 20:51:20
Đọc  Chia sẻ
VPNS
C:4/12/2019; 63 xem
Xem lần cuối 4/19/2019 3:25:37
Đọc  Chia sẻ
Giăng 12:31-33
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:4/8/2019; 52 xem
Xem lần cuối 4/17/2019 6:40:14
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 19:10; Phi-líp 2:6-8; Ê-sai 53:3-4,12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/3/2019; 45 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 17:10:27
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 53:4-5; 1 Phi-e-rơ 2:24
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/28/2019; 45 xem
Xem lần cuối 4/14/2019 3:9:20
Đọc  Chia sẻ
Giăng 5:24-29
M. Jeudi
C:4/4/2018; 83 xem
Xem lần cuối 4/13/2019 17:8:6
Đọc  Chia sẻ
VPNS
C:3/22/2018; 99 xem
Xem lần cuối 4/16/2019 23:55:25
Đọc  Chia sẻ
Giăng 20:1-31
M. Jeudi
C:4/22/2017; 117 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 16:57:27
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3; Giăng 20:18
VPNS
C:4/1/2017; P: 3/31/2017; 147 xem
Xem lần cuối 4/17/2019 4:20:56
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm