VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Bạch-Tuyết
C:9/6/2022; 252 xem
Xem lần cuối 7/12/2024 14:24:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 12:20-21; 2 Cô-rinh-tô 6:10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/29/2022; P: 9/6/2022; 382 xem
Xem lần cuối 7/15/2024 13:58:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 40:28-31; Lu-ca 22:54-62; Gia-cơ 5:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/25/2022; 408 xem
Xem lần cuối 7/14/2024 16:1:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 102:27; Ma-la-chi 3:6; Hê-bơ-rơ 13:8
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/23/2022; 517 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2024 15:51:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:11-13; Ma-thi-ơ 26:14-16; Phi-líp 3:8
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/19/2022; 492 xem
Xem lần cuối 7/16/2024 15:18:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 49:13
Kim Hân
C:8/13/2022; 376 xem
Xem lần cuối 7/13/2024 11:8:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bạch-Tuyết
C:8/13/2022; 191 xem
Xem lần cuối 7/3/2024 14:4:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 11:7; Châm-ngôn 8:17; Khải-huyền 2:6
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/27/2022; 397 xem
Xem lần cuối 7/16/2024 23:54:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 48:22; Ma-thi-ơ 7:24,26; Ma-thi-ơ 13:49-50
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/20/2022; 451 xem
Xem lần cuối 7/12/2024 11:50:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 103:8; Gia-cơ 1:19; Khải-huyền 22:12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/15/2022; 404 xem
Xem lần cuối 7/3/2024 14:21:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 33  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm