VietChristian
VietChristian
svtk.net
Ê-phê-sô 5:9-10
Mục Sư Lê Văn Thể
C:2/12/2022; 144 xem
Xem lần cuối 4/16/2024 17:13:44
Đọc  Chia sẻ
Giô-ên 1:13-20
Mục Sư Lê Văn Thể
C:2/11/2022; 175 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/17/2024 6:33:31
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:25-26,28
Mục Sư Lê Văn Thể
C:2/10/2022; 324 xem
Xem lần cuối 4/16/2024 17:13:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:10-11
Bạch-Tuyết
C:2/10/2022; 363 xem
Xem lần cuối 4/15/2024 10:30:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:32; Ê-phê-sô 5:22-25,33
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/20/2021; 168 xem
Xem lần cuối 4/16/2024 14:30:0
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 23:1-3; 1 Cô-rinh-tô 10:3; Hê-bơ-rơ 12:16-17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/18/2021; 186 xem
Xem lần cuối 4/17/2024 10:53:18
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:32; Cô-lô-se 3:12-13; 1 Giăng 4:7-8
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/5/2021; 180 xem
Xem lần cuối 4/7/2024 2:17:5
Đọc  Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 12:1-9; Thi-thiên 119:169; Ê-phê-sô 5:15; Phi-lê-môn 1:9-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/25/2021; 183 xem
Xem lần cuối 4/16/2024 21:16:47
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:25; Gióp 12:10; Gióp 30:23
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/19/2021; 202 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/13/2024 14:14:30
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 9:23-24; Ma-thi-ơ 7:21-23; Giăng 8:32; 1 Giăng 5:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/13/2021; 240 xem
Xem lần cuối 4/16/2024 10:29:41
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm