VietChristian
VietChristian
svtk.net
Ê-phê-sô 5:25-26,28
Mục Sư Lê Văn Thể
C:2/10/2022; 278 xem
Xem lần cuối 11/30/2023 5:40:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:32; Ê-phê-sô 5:22-25,33
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/20/2021; 150 xem
Xem lần cuối 11/23/2023 15:32:28
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 23:1-3; 1 Cô-rinh-tô 10:3; Hê-bơ-rơ 12:16-17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/18/2021; 163 xem
Xem lần cuối 11/24/2023 6:23:25
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:32; Cô-lô-se 3:12-13; 1 Giăng 4:7-8
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/5/2021; 160 xem
Xem lần cuối 11/24/2023 6:23:35
Đọc  Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 12:1-9; Thi-thiên 119:169; Ê-phê-sô 5:15; Phi-lê-môn 1:9-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/25/2021; 157 xem
Xem lần cuối 11/24/2023 6:23:45
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:25; Gióp 12:10; Gióp 30:23
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/19/2021; 174 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/30/2023 18:41:58
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 9:23-24; Ma-thi-ơ 7:21-23; Giăng 8:32; 1 Giăng 5:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/13/2021; 216 xem
Xem lần cuối 11/24/2023 6:23:58
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 116:15; Truyền-đạo 1:2; Khải-huyền 14:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/7/2021; 225 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 6:24:7
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:21-46
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/2/2021; 193 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 6:24:10
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/26/2021; P: 9/25/2021; 130 xem
Xem lần cuối 11/24/2023 6:24:15
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm