VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Chiến Thắng Trên Mọi Lãnh Vực (1)

Loren Cunningham
C:7/4/2018; 80 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 18:23:35
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ba Ảnh Hưởng Dạy Dỗ Của Thánh Linh

Châm-ngôn 15:12,32; Châm-ngôn 13:10a
Rick Warren
C:7/4/2018; 78 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 8:6:16
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đừng Bị Lừa Dối

Gia-cơ 1:16-17; Cô-lô-se 1:28; Giô-suê 1:8
John Bevere
C:6/28/2018; 93 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:33:45
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Tìm Kiếm Những Người Trung Thành

2 Sử-ký 16:9; Thi-thiên 53:2-3; Giăng 5:4-5; Châm-ngôn 28:20
Rick Warren
C:6/28/2018; 90 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 22:15:38
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lời Cảnh Báo Nghiêm Trọng

Ma-thi-ơ 7:20-27; 2 Sa-mu-ên 19:4; Khải-huyền 8:13; 1 Giăng 2:3-4; Gia-cơ 2:18
John Bevere
C:6/23/2018; 74 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 22:15:52
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sống Cho Chúa

Hê-bơ-rơ 11:15-16; 1 Phi-e-rơ 2:11; 2 Cô-rinh-tô 4:18; Cô-lô-se 4:18
Rick Warren
C:6/23/2018; 98 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 22:15:58
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nan Đề Buộc Chúng Ta Ta Phụ Thuộc Vào Chúa

1 Phi-e-rơ 4:12; Thi-thiên 34:18; 2 Cô-rinh-tô 1:9
Rick Warren
C:6/14/2018; 42 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 22:16:3
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Phần Thưởng Đầy Đủ

Mi-chê 4:2; 1 Cô-rinh-tô 3:14-15; 2 Giăng 1:8
John Bevere
C:6/14/2018; 63 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 22:16:10
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tại Sao Lời Cầu Nguyện Không Đựợc Trả Lời

Ê-phê-sô 2:14; Gia-cơ 1:3-4; Ê-phê-sô 3:20
Rick Warren
C:6/7/2018; 118 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 8:6:35
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thăm Viếng Thiên Đàng (tiếp theo)

Phi-líp 1:23; 1 Giăng 3:2
John Bevere
C:6/7/2018; 59 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 22:16:15
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 128  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm