VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Ảnh Hưởng Đối Với Di Sản

Rô-ma 14:12-13; Châm-ngôn 11:30; Giăng 4:36
John Bevere
C:4/27/2018; 55 xem
Xem lần cuối 10/13/2018 21:40:9
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Sự Trung Thực Thể Hiện Lòng Trung Tín

Lu-ca 16:10-12
Rick Warren
C:4/27/2018; 80 xem
Xem lần cuối 10/19/2018 17:59:43
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Hợp Tác Với Người Khác

Phi-líp 4:14-19; Mác 12:41-44
John Bevere
C:4/19/2018; 81 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2018 3:27:17
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Sự Thật Về Bóng Tối

Thi-thiên 23:4; Thi-thiên 142:3
Rick Warren
C:4/19/2018; 78 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/7/2018 7:25:9
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đức Chúa Trời Biết Những Sự Lựa Chọn Nào Là Tốt Nhất Cho Bạn

Giê-rê-mi 29:11; Gia-cơ 1:2-4; Rô-ma 5:3-4
Bill Bright
C:4/14/2018; 147 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2018 22:30:53
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Không Có Lý Do Để Không Nghỉ Ngơi

Xuất Ê-díp-tô Ký 34:21; Mác 2:27
Rick Warren
C:4/14/2018; 63 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 3:7:28
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Hãy Làm Một Người Ủng Hộ Sự Công Bình Nơi Bạn Sống

2 Sử-ký 7:14
Bill Bright
C:4/7/2018; 49 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/25/2018 20:26:26
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đừng Bao Giờ Xấu Hổ Vì Đứng Trên Chân Lý

1 Phi-e-rơ 4:16; 1 Phi-e-rơ 5:9
Rick Warren
C:4/7/2018; 72 xem
Xem lần cuối 9/23/2018 5:18:41
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Sự Nhân Cấp

1 Cô-rinh-tô 3:8; 1 Cô-rinh-tô 15:10
John Bevere
C:3/29/2018; 83 xem
Xem lần cuối 10/4/2018 5:52:33
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đức Tin Tạo Ra Sự Kiên Trì

2 Cô-rinh-tô 4:8-9
Rick Warren
C:3/29/2018; 111 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2018 11:42:6
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 125  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm