VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Sự Trung Thực Thể Hiện Lòng Trung Tín

Lu-ca 16:10-12
Rick Warren
C:4/27/2018; 95 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 22:16:42
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ảnh Hưởng Đối Với Di Sản

Rô-ma 14:12-13; Châm-ngôn 11:30; Giăng 4:36
John Bevere
C:4/27/2018; 66 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 22:16:54
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sự Thật Về Bóng Tối

Thi-thiên 23:4; Thi-thiên 142:3
Rick Warren
C:4/19/2018; 91 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 22:16:57
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hợp Tác Với Người Khác

Phi-líp 4:14-19; Mác 12:41-44
John Bevere
C:4/19/2018; 98 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 17:59:40
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đức Chúa Trời Biết Những Sự Lựa Chọn Nào Là Tốt Nhất Cho Bạn

Giê-rê-mi 29:11; Gia-cơ 1:2-4; Rô-ma 5:3-4
Bill Bright
C:4/14/2018; 164 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 6:38:54
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Không Có Lý Do Để Không Nghỉ Ngơi

Xuất Ê-díp-tô Ký 34:21; Mác 2:27
Rick Warren
C:4/14/2018; 73 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 22:17:6
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Làm Một Người Ủng Hộ Sự Công Bình Nơi Bạn Sống

2 Sử-ký 7:14
Bill Bright
C:4/7/2018; 57 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 3:56:37
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đừng Bao Giờ Xấu Hổ Vì Đứng Trên Chân Lý

1 Phi-e-rơ 4:16; 1 Phi-e-rơ 5:9
Rick Warren
C:4/7/2018; 81 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 22:17:13
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đức Tin Tạo Ra Sự Kiên Trì

2 Cô-rinh-tô 4:8-9
Rick Warren
C:3/29/2018; 125 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 22:17:18
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sự Nhân Cấp

1 Cô-rinh-tô 3:8; 1 Cô-rinh-tô 15:10
John Bevere
C:3/29/2018; 96 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 22:17:22
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 128  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm