VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Có Thể Làm

Ê-phê-sô 3:20; Ma-thi-ơ 25:29
John Bevere
C:12/15/2017; 67 xem
Xem lần cuối 7/21/2018 0:8:9
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Hy Vọng Trong Chúa, Không Trong Tài Sản Ngân Hàng

1 Ti-mô-thê 6:17; Ma-thi-ơ 6:33
Rick Warren
C:12/15/2017; 90 xem
Xem lần cuối 8/11/2018 5:49:17
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Sự Kiên Nhẫn

Mác 9:24; Thi-thiên 22:5
Adrian Chua
C:12/8/2017; 76 xem
Xem lần cuối 8/14/2018 15:13:47
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Sử Dụng Ân Tứ Là Hành Động Thờ Phượng

Giăng 15:8a
Rick Warren
C:12/8/2017; 86 xem
Xem lần cuối 7/25/2018 7:17:49
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Nhớ Đến Sự Thành Tín Của Chúa Khi Ước Mơ Bị Chậm Trễ

Thi-thiên 103:2; Thi-thiên 106:7-13
Rick Warren
C:12/1/2017; 113 xem
Xem lần cuối 8/15/2018 19:28:38
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Trung Tín

Khải-huyền 19:11; Hê-bơ-rơ 2:17
Brian J. Bailey
C:12/1/2017; 86 xem
Xem lần cuối 8/14/2018 0:41:11
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Khiêm Tốn Là Sự Lựa Chọn

1 Phi-e-rơ 5:6
Rick Warren
C:11/25/2017; 90 xem
Xem lần cuối 26.60 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chữa Lành Cho Con Người

Hê-bơ-rơ 13:8
Ulf Ekman
C:11/25/2017; 67 xem
Xem lần cuối 8/5/2018 1:13:56
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Thiếu Nhận Thức Rõ Ràng

Adrian Chua
C:11/17/2017; 59 xem
Xem lần cuối 8/13/2018 17:57:28
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Làm Ít Hơn Để Bạn Có Thể Làm Nhiều Hơn

Thi-thiên 127:2; Mác 12:30
Rick Warren
C:11/17/2017; 107 xem
Xem lần cuối 7/26/2018 4:44:56
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 123  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm