VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Sự Bình An Và Quyền Năng Đi Chung Với Nhau

Joyce Meyer
C:2/15/2018; 126 xem
Xem lần cuối 10/17/2018 19:0:5
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Phải Tin Trước Khi Thấy

Hê-bơ-rơ 11:1
Rick Warren
C:2/15/2018; 141 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/17/2018 16:44:4
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Thất Vọng Ư? Hãy Hy Vọng

Thi-thiên 16:9; Thi-thiên 20:24; Gia-cơ 1:4
Joyce Meyer
C:2/8/2018; 82 xem
Xem lần cuối 10/10/2018 11:48:32
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Luôn Đúng Giờ

Ga-la-ti 6:9; Giăng 11
Rick Warren
C:2/8/2018; 127 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2018 13:36:27
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chọn Đời Thay Vì Chọn Đạo

Thi-thiên 119:67
John Bevere
C:2/1/2018; 169 xem
Xem lần cuối 10/14/2018 12:9:30
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Ăn Năn Là Năng Lực Chữa Lành

Thi-thiên 32:3-5; Thi-thiên 139:23-24; 1 Giăng 1:9
Rick Warren
C:2/1/2018; 129 xem
Xem lần cuối 10/4/2018 21:18:2
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Lửa Ở Đâu?

1 Sa-mu-ên 13:1-6
Robert W. Carman
C:1/25/2018; 53 xem
Xem lần cuối 10/12/2018 18:6:47
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đức Chúa Trời Đáp Ứng Nhu Cầu Chúng Ta, Không Đáp Ứng Tham Vọng

Phi-líp 4:19; Thi-thiên 84:11
Rick Warren
C:1/25/2018; 117 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/1/2018 8:11:31
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Hãy Ban Cho Đời Sống Của Bạn

Truyền-đạo 11:1-3; Ma-thi-ơ 10:39
Robert W. Carman
C:1/19/2018; 72 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/12/2018 13:30:57
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Khi Bạn Cầu Xin Điều Gì, Hãy Tin Chúa Sẽ Trả Lời

Mác 11:24; Hê-bơ-rơ 11:30
Rick Warren
C:1/19/2018; 146 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/7/2018 5:48:22
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 125  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm