VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Công-vụ các Sứ-đồ 9:6; Ma-thi-ơ 9:37
Ulf Ekman
C:2/2/2012; P: 10/15/2021; 535 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 9:6:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Đa-ni-ên 1:9,18-20; Giăng 1:4
Kenneth Hagin
C:2/24/2011; P: 10/14/2021; 694 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 6:23:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 4:12; Phi-líp 2:22; Ga-la-ti 2:11-12
Pat Gelsinger
C:5/26/2016; P: 10/13/2021; 336 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 0:58:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 2:14,23
Bob Coy
C:10/3/2013; P: 10/13/2021; 440 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 7:24:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 41:17
Jack Graham
C:6/26/2014; P: 10/11/2021; 837 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 20:33:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 24:16; Ê-sai 58:6
John Bevere
C:10/9/2021; 51 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 8:19:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 40:8; Công-vụ các Sứ-đồ 27:10,13-16
Rick Warren
C:10/9/2021; 50 xem
Xem lần cuối 10/15/2021 19:6:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Khải-huyền 2:19-23
Dale Johnsen
C:5/3/2013; P: 10/9/2021; 485 xem
Xem lần cuối 10/13/2021 17:10:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Khải-huyền 19:7
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 10/7/2021; 326 xem
Xem lần cuối 10/15/2021 3:30:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 23:34; Rô-ma 7:15a
Max Lucado
C:1/16/2011; P: 10/6/2021; 396 xem
Xem lần cuối 10/17/2021 19:16:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 153  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm