VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Thi-thiên 46:10
VPNS
C:7/1/2017; P: 6/28/2017; 218 xem
Xem lần cuối 3/23/2019 9:35:2
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 40:29; Ma-thi-ơ 5:6
VPNS
C:6/1/2017; P: 5/31/2017; 102 xem
Xem lần cuối 2/4/2019 9:41:26
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:14; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42
VPNS
C:5/5/2017; 144 xem
Xem lần cuối 3/21/2019 14:29:35
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3; Giăng 20:18
VPNS
C:4/1/2017; P: 3/31/2017; 140 xem
Xem lần cuối 3/23/2019 16:7:23
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:3/1/2017; P: 2/28/2017; 106 xem
Xem lần cuối 3/10/2019 0:7:4
Đọc  Chia sẻ
Mác 4:35-41
VPNS
C:2/1/2017; P: 1/31/2017; 175 xem
Xem lần cuối 3/12/2019 23:1:45
Đọc  Chia sẻ
Giô-suê 1:5b; Giô-suê 1:8
VPNS
C:1/1/2017; P: 12/29/2016; 245 xem
Xem lần cuối 3/23/2019 10:57:16
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:16; Lu-ca 2:20
VPNS
C:12/1/2016; P: 11/30/2016; 183 xem
Xem lần cuối 3/12/2019 7:2:18
Đọc  Chia sẻ
VPNS
C:11/1/2016; P: 10/31/2016; 230 xem
Xem lần cuối 3/22/2019 23:53:50
Đọc  Chia sẻ
Mác 1:35; Thi-thiên 46:10; Mác 11:24
VPNS
C:10/1/2016; P: 9/29/2016; 303 xem
Xem lần cuối 3/23/2019 9:56:50
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm