VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Rô-ma 8:31-39
VPNS
C:4/2/2016; 726 xem
Xem lần cuối 27.31 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 2:18-3:5
VPNS
C:8/15/2004; 479 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.36 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:1-26
VPNS
C:8/29/2003; 540 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2.24 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 24:1-18
VPNS
C:1/31/2009; 759 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.06 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Nguyễn Sinh
C:3/23/2000; 549 xem
Xem lần cuối 3.46 phút
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:4
VPNS
C:6/26/1993; 750 xem
Xem lần cuối 3.89 phút
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 11:1-7
VPNS
C:9/4/2011; 965 xem
Xem lần cuối 4.22 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
E-xơ-ra 9:1-15
VPNS
C:7/22/2005; 542 xem
Xem lần cuối 5.29 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 22:3-13
VPNS
C:2/15/1995; 551 xem
Xem lần cuối 6.42 phút
Đọc  Chia sẻ
Gióp 14:1-6
VPNS
C:10/29/2017; 553 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6.94 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 107  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app