VietChristian
VietChristian
nghe.app

Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-5
VPNS
C:8/2/2017; 675 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5.01 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:5-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/19/2015; 538 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.07 phút
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:48-33:29
VPNS
C:9/28/2012; 877 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.65 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 74
VPNS
C:11/18/2003; 462 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.35 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 3:16; Giăng 3:36; Giăng 4:24; Giăng 14:15-21
VPNS
C:3/7/2011; 1166 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3.53 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 14:1-28
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 1165 xem
Xem lần cuối 4.08 phút
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 14:11-18
VPNS
C:10/21/2019; P: 10/20/2019; 289 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5.17 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 10:17-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2011; 749 xem
Xem lần cuối 5.59 phút
Đọc  Chia sẻ
Gióp 39:1-11
VPNS
C:10/20/2019; P: 10/19/2019; 240 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6.07 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 24:1-22
VPNS
C:5/25/2004; 682 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6.62 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 136  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app