VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Rô-ma 6:4-11
VPNS
C:4/21/2019; P: 4/20/2019; 291 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3.87 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 25:1-18
VPNS
C:10/6/2007; 730 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5.41 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 10:13-16
VPNS
C:12/4/2006; 867 xem
Xem lần cuối 7.79 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 91:1-2
VPNS
C:1/28/1996; 819 xem
Xem lần cuối 8.18 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:10-13
VPNS
C:5/26/2017; 565 xem
Xem lần cuối 10.38 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Alban Douglas
C:3/23/2000; 1324 xem
Xem lần cuối 12.91 phút
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 12:1
VPNS
C:4/22/2019; P: 4/21/2019; 65 xem 2 lưu
Xem lần cuối 13.83 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 1:1-7
VPNS
C:1/23/1994; 548 xem 1 lưu
Xem lần cuối 15.40 phút
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:1-13
VPNS
C:6/7/1997; 768 xem
Xem lần cuối 19.40 phút
Đọc  Chia sẻ
Gióp 33:1-7
VPNS
C:3/3/2019; 597 xem 6 lưu
Xem lần cuối 20.16 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 96  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app