VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 6:27-38
VPNS
C:2/25/2001; 559 xem
Xem lần cuối 24.38 phút
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 24:44-49; Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-14; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42; Công-vụ các Sứ-đồ 9:17-19
VPNS
C:3/9/2011; 1861 xem 4 lưu
Xem lần cuối 24.70 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:19-21
VPNS
C:7/3/2017; 612 xem 3 lưu
Xem lần cuối 25.00 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giô-suê 5:12-15
VPNS
C:1/30/1994; 492 xem
Xem lần cuối 25.02 phút
Đọc  Chia sẻ
Giô-ên 2:28-29; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Sáng-thế Ký 2:1-4; Ê-phê-sô 4:18
VPNS
C:6/5/2008; 1860 xem 3 lưu
Xem lần cuối 25.02 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:17-20
VPNS
C:9/2/1994; 570 xem
Xem lần cuối 25.37 phút
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:9-11
VPNS
C:5/14/2015; 1022 xem 3 lưu
Xem lần cuối 25.75 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-8
VPNS
C:11/6/2014; 1215 xem 4 lưu
Xem lần cuối 26.33 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:27-42
VPNS
C:6/27/2007; 876 xem 2 lưu
Xem lần cuối 26.70 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-14
VPNS
C:5/28/2004; 653 xem 1 lưu
Xem lần cuối 26.78 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 159  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app