VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Xuất Ê-díp-tô Ký 11:1-3
VPNS
C:3/28/2019; P: 3/27/2019; 378 xem 2 lưu
Xem lần cuối 28.31 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 66:8-20
VPNS
C:3/10/2013; 693 xem
Xem lần cuối 28.77 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 10:17-22
VPNS
C:5/22/1998; 622 xem
Xem lần cuối 29.69 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
VPNS
C:4/8/2007; 804 xem 1 lưu
Xem lần cuối 30.77 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-la-chi 2:10-16
VPNS
C:7/31/2013; 923 xem 1 lưu
Xem lần cuối 30.86 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:19-28
VPNS
C:5/12/2002; 913 xem
Xem lần cuối 32.16 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:1-28; Truyền-đạo 5:4-5
VPNS
C:3/26/1996; 795 xem
Xem lần cuối 32.51 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:1-28
VPNS
C:9/27/2003; 894 xem 1 lưu
Xem lần cuối 34.71 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:1-25
VPNS
C:6/2/2014; 1421 xem 5 lưu
Xem lần cuối 35.09 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:18-19
VPNS
C:10/26/2018; 481 xem 4 lưu
Xem lần cuối 35.77 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 152  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app