VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Thi-thiên 42
VPNS
C:4/5/2003; 581 xem
Xem lần cuối 19.58 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 6:41-65
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2011; P: 6/30/2013; 743 xem
Xem lần cuối 19.84 phút
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:22-36
VPNS
C:5/6/2014; 846 xem 4 lưu
Xem lần cuối 19.89 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 26:13-19
VPNS
C:1/14/2013; 934 xem 2 lưu
Xem lần cuối 20.16 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 6:41-51
VPNS
C:4/30/2002; 539 xem 1 lưu
Xem lần cuối 20.29 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:2-6
VPNS
C:9/12/1992; 480 xem
Xem lần cuối 20.41 phút
Đọc  Chia sẻ
Giăng 6:41-46
VPNS
C:8/4/1993; 573 xem
Xem lần cuối 20.76 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-11
VPNS
C:7/1/1997; 527 xem
Xem lần cuối 21.19 phút
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 42:1-11
VPNS
C:4/27/2008; 916 xem
Xem lần cuối 21.49 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Đa-ni-ên 11:40-45
VPNS
C:9/12/1993; 399 xem
Xem lần cuối 21.78 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 161  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app