VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 132 | Thánh Thi 133 | Thánh Thi 134 | Châm Ngôn

Thánh Thi 133

133 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Kìa, thật tốt đẹp và vui vẻ biết bao Khi anh em sống hòa thuận với nhau. 2 Như dầu quí giá rót trên đầu thầy tế lễ A-rôn, dầu chảy xuống râu Và xuống vạt áo dài người. 3 Như sương móc từ núi Hẹt-môn Sa xuống núi đồi Si-ôn; Vì tại đó CHÚA đã ban phước lành, Tức là sự sống đời đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn