VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 136 | Thánh Thi 137 | Thánh Thi 138 | Châm Ngôn

Thánh Thi 137

137 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Chúng tôi ngồi bên các bờ sông tại Ba-by-lôn và khóc Khi nhớ đến Si-ôn. 2 Chúng tôi treo đàn hạc mình Trên các cành liễu ở đó. 3 Vì tại đó những kẻ bắt chúng tôi làm tù binh đòi chúng tôi phải hát; Những kẻ áp bức chúng tôi muốn chúng tôi phải vui vẻ; Chúng bảo: "Hãy hát cho chúng ta một trong những bài ca của Si-ôn." 4 Làm sao chúng tôi có thể hát lên bài ca của CHÚA Ở trên đất ngoại quốc? 5 Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên ngươi, Nguyện tay phải ta quên tài năng nó đi; 6 Nguyện lưỡi ta mắc cứng nơi vòm miệng Nếu ta không nhớ đến Giê-ru-sa-lem; Không đặt Giê-ru-sa-lem Làm niềm vui tuyệt đỉnh của ta. 7 Lạy CHÚA, xin nhớ rằng Trong ngày Giê-ru-sa-lem bị thất thủ, Dân Ê-đôm đã nói: Hãy phá hủy, Hãy phá hủy đến tận nền móng nó. 8 Này dân Ba-by-lôn là dân sẽ bị hủy diệt, Phước cho người báo oán ngươi Bằng chính điều ngươi đã hại chúng ta; 9 Phước cho người bắt các con nhỏ của ngươi Và đập chúng vào tảng đá.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn