VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 135 | Thánh Thi 136 | Thánh Thi 137 | Châm Ngôn

Thánh Thi 136

136 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 2 Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 3 Hãy cảm tạ Chúa của các chúa; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 4 Chỉ một mình Ngài đã làm những phép lạ lớn lao; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 5 Bởi sự hiểu biết, Ngài đã tạo ra các tầng trời; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 6 Ngài trải đất ra trên nước; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 7 Ngài tạo ra các nguồn sáng lớn; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 8 Mặt trời cai trị ban ngày; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 9 Mặt trăng và các ngôi sao cai trị ban đêm; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 10 Ngài đã đánh chết các con đầu lòng của người Ai-cập; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 11 Và đem người Y-sơ-ra-ên ra khỏi vòng dân ấy; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 12 Với bàn tay mạnh mẽ và cánh tay giương ra; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 13 Ngài rẽ đôi Biển Đỏ; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 14 Đem Y-sơ-ra-ên đi ngang qua biển ấy; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 15 Nhưng Ngài đánh đổ Pha-ra-ôn và đạo binh người xuống Biển Đỏ; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 16 Ngài đã dẫn dân Ngài đi qua sa mạc; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 17 Ngài đã đánh bại các vua lớn; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 18 Ngài giết chết các vua danh tiếng; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 19 Như Si-hôn, vua của người A-mô-rít; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 20 Óc, vua của Ba-san; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 21 Ngài ban đất của chúng nó cho dân Ngài làm sản nghiệp; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 22 Tức là sản nghiệp cho Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 23 Ngài nhớ đến sự thấp hèn của chúng tôi; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 24 Ngài giải cứu chúng tôi khỏi ác kẻ thù; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 25 Ngài ban thực phẩm cho mọi sinh vật; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. 26 Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời trên trời; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn