VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 149 | Thánh Thi 150 | Châm Ngôn

Thánh Thi 150

150 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Ha-lê-lu-gia! Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời trong đền thánh Ngài; Hãy ca ngợi Chúa quyền năng trong nơi cao cả Ngài. 2 Hãy ca ngợi Chúa vì những việc quyền năng Ngài; Hãy ca ngợi Chúa vì Ngài vô cùng vĩ đại. 3 Hãy dùng kèn để ca ngợi Chúa; Hãy dùng đàn hạc, đàn lia mà ca ngợi Ngài. 4 Hãy đánh trống cơm, nhảy múa để ca ngợi Chúa; Hãy khảy đàn, thổi sáo mà ca ngợi Ngài. 5 Hãy khua chiêng vang dội để ca ngợi Chúa; Hãy đánh phèn la lớn tiếng mà ca ngợi Ngài. 6 Hỡi mọi loài sinh vật hãy ca ngợi CHÚA. Ha-lê-lu-gia!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn