VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 50 | Thánh Thi 51 | Thánh Thi 52 | Châm Ngôn

Thánh Thi 51:7

51 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

7 Xin Ngài dùng nhánh bài hương tẩy sạch tôi, thì tôi sẽ tinh sạch. Xin Ngài rửa tôi thì tôi sẽ trắng hơn tuyết.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn