VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 79 | Thánh Thi 80 | Thánh Thi 81 | Châm Ngôn

Thánh Thi 80

80 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Theo Điệu Hoa Huệ; Cho Nhạc Trưởng Lạy Đấng chăn giữ Y-sơ-ra-ên, Đấng hướng dẫn dòng dõi Giô-sép như đàn chiên, Xin hãy lắng tai nghe. Lạy Đấng ngự trên Chê-ru-bim, xin hãy chiếu sáng 2 Trước mặt Ép-ra-im, Bên-gia-min và Ma-na-se. Xin hãy tỏ quyền năng của Ngài ra Và đến giải cứu chúng tôi. 3 Lạy Đức Chúa Trời, Xin hãy phục hồi chúng tôi lại; Xin ân sủng Ngài tỏa sáng thì chúng tôi sẽ được cứu rỗi. 4 Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân, Ngài giận dữ không nghe lời cầu nguyện của dân Ngài cho đến bao giờ? 5 Ngài đã cho họ ăn bánh giọt lệ Và uống đầy nước mắt 6 Ngài làm chúng tôi thành vật tranh giành giữa các nước láng giềng; Các kẻ thù cùng nhau cười nhạo chúng tôi. 7 Lạy Đức Chúa Trời Vạn Quân, Xin hãy phục hồi chúng tôi trở lại; Xin ân sủng Ngài toả sáng thì chúng tôi sẽ được cứu rỗi. 8 Ngài đã đem cây nhoc ra khỏi Ai-cập; Ngài đánh đuổi các nước đi và trồng nó. 9 Ngài sửa soạn đất sạch sẽ cho cây nho; Nó đâm rễ và mọc đầy trên đất; 10 Bóng cây che các núi đồi Và cành nó che phủ các cây tùng của Đức Chúa Trời. 11 Các cành nho vươn ra tận biển, Chồi nó lan rộng đến tận sông. 12 Sao Ngài lại phá đổ tường rào nó? Để mọi kẻ qua lại hái trộm nho? 13 Để heo rừng cắn phá Và thú đồng phá hại? 14 Lạy Đức Chúa Trời Vạn Quân, xin hãy trở lại; Từ trên trời xin Ngài nhìn xuống, Đoái xem và chăm sóc cây nho này, 15 Là cây mà tay Ngài đã trồng, Là con trai mà Ngài đã nuôi dưỡng cho mình. 16 Cây nho bị lửa đốt và bị chặt đi. Họ bị hủy diệt vì nét mặt trách mắng của Ngài. 17 Nguyện tay Ngài phù hộ người ngồi bên tay phải Ngài, Là con người mà Ngài đã nuôi dưỡng cho mình. 18 Chúng tôi sẽ không từ bỏ Ngài nữa. Xin Ngài cho chúng tôi sống, thì chúng tôi sẽ cầu khẩn danh Ngài. 19 Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân, Xin hãy làm cho chúng tôi quay trở lại. Xin ân sủng Ngài tỏa sáng, thì chúng tôi sẽ được cứu rỗi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn