VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 1 | I-sa 2 | I-sa 3 | Giê-rê-mi

I-sa 2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lời mà I-sa, con trai A-mốt, đã thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 2 Việc sẽ xảy ra vào những ngày sau cùng: Núi của nhà CHÚA sẽ được Vững lập trên đỉnh các núi, Được nâng cao hơn các đồi, Và mọi quốc gia sẽ đổ về đó. 3 Nhiều dân tộc sẽ đến và nói: "Hãy đến, chúng ta hãy lên núi CHÚA, Đến nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta đường lối Ngài, Để chúng ta đi trong đường Chúa." Vì Kinh Luật sẽ ra từ Si-ôn Và lời của CHÚA sẽ đến từ Giê-ru-sa-lem. 4 Ngài sẽ xét đoán giữa các quốc gia Và phân xử cho nhiều dân tộc. Và họ sẽ lấy gươm rèn thành lưỡi cày, Lấy giáo rèn thành lưỡi liềm. Nước này sẽ không tuốt gươm ra nghịch cùng nước khác; Họ sẽ không còn học tập chiến tranh. 5 Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến. Chúng ta hãy đi trong ánh sáng của CHÚA. 6 Thật vậy, Ngài đã từ bỏ dân Ngài, Là nhà Gia-cốp, Vì họ đầy dẫy các thói tục đông phương Và thầy bói như người Phi-li-tin; Bắt tay với con cái người ngoại quốc. 7 Đất họ đầy bạc và vàng, Châu báu vô tận, Đất họ đầy ngựa Và xe ngựa vô số. 8 Đất họ đầy tượng thần; Họ quì lạy đồ tay mình làm ra, Là vật ngón tay họ đã tạo nên. 9 Nhưng phàm nhân sẽ bị nhục nhã, Loài người sẽ bị hạ thấp. Nên, xin Ngài đừng tha thứ chúng. 10 Hãy chui vào trong đá, Trốn trong bụi đất Để tránh đối diện với sự kinh hoàng từ CHÚA Và vinh quang của sự uy nghiêm Ngài. 11 Con mắt kiêu căng của phàm nhân sẽ bị nhục nhã; Sự cao ngạo của loài người sẽ bị hạ thấp. Vào ngày ấy chỉ một mình CHÚA sẽ được tôn cao. 12 Vì có một ngày CHÚA Vạn Quân sẽ đến nghịch Cùng tất cả những kẻ kiêu căng, Kẻ cao ngạo cùng tất cả những kẻ kiêu kỳ; Nó sẽ bị hạ thấp; 13 Cũng sẽ nghịch cùng tất cả cây tùng của Li-ban, cao ngạo và kiêu kỳ; Cùng tất cả cây sồi của Ba-san. 14 Cũng sẽ nghịch cùng tất cả núi cao, Tất cả đồi lớn, 15 Cũng sẽ nghịch cùng tất cả tháp cao, Mọi thành vững chắc, 16 Cũng sẽ nghịch cùng tất cả tầu bè của Ta-rê-si, Mọi tàu sang trọng. 17 Sự kiêu căng của phàm nhân sẽ bị hạ thấp; Sự cao ngạo của loài người sẽ bị nhục nhã. Vào ngày ấy chỉ một mình CHÚA sẽ được tôn cao. 18 Và các tượng thần sẽ hoàn toàn biến mất. 19 Người ta sẽ chui vào hang đá, Vào hầm dưới đất Để tránh đối diện với sự kinh hoàng từ CHÚA Và vinh quang của sự uy nghiêm Ngài Khi Ngài đứng lên làm rung chuyển quả đất. 20 Vào ngày ấy, người ta sẽ ném Cho chuột, cho dơi Những tượng thần bằng bạc, bằng vàng Mà người ta đã làm ra để thờ lạy, 21 Đặng chui vào hang đá, Vào khe đá Để tránh đối diện với sự kinh hoàng từ CHÚA Và vinh quang của sự uy nghiêm Ngài Khi Ngài đứng lên làm rung chuyển quả đất 22 Chớ nương cậy nơi phàm nhân, Là loài chỉ có hơi thở nơi lỗ mũi; Chúng có gì đáng kể đâu?

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn