VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | I Phê-rơ 3 | I Phê-rơ 4 | I Phê-rơ 5 | II Phê-rơ

I Phê-rơ 4:7-10

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

7 Sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy hãy có một tâm trí sáng suốt và tự chủ để cầu nguyện. 8 Trên tất cả mọi sự, hãy yêu nhau sâu đậm, vì tình yêu thương che phủ vô số tội lỗi. 9 Hãy tiếp đãi nhau nhưng chớ cằn nhằn. 10 Mỗi một người nên dùng ân tứ đã nhận lãnh để phục vụ người khác, như một người quản trị trung tín, khéo quản trị các ơn khác nhau của Đức Chúa Trời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn