VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Winter Photo

Chiên Con - Đấng Chăn Giữ

Khải-huyền 7:17; Khải-huyền 1:8; Ma-thi-ơ 28:19-20; Phi-líp 4:4-5; ; Thi-thiên 23:1
Tiểu Minh Ngọc
C:12/11/2018; 299 xem
Xem lần cuối 11/24/2023 22:39:49
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Khải-huyền 7, Khải-huyền 1, Ma-thi-ơ 28, Phi-líp 4, , Thi-thiên 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Khải-huyền 7, Khải-huyền 1, Ma-thi-ơ 28, Phi-líp 4, , Thi-thiên 23.

Ðức Chúa Trời - Lời Chúa, Kêu Gọi, Đức Tin, Vui Mừng.

Trang Chủ | Vườn Thơ