VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Ê-phê-sô 1:3
Tiểu Minh Ngọc
C:11/1/2017; 229 xem
Xem lần cuối 11/20/2021 17:10:7
Đọc  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:6-7
Tiểu Minh Ngọc
C:9/28/2017; 195 xem
Xem lần cuối 11/23/2021 15:35:48
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 92:14
Tiểu Minh Ngọc
C:8/17/2017; 170 xem
Xem lần cuối 11/8/2021 7:38:54
Đọc  Chia sẻ
Na-hum 1:3
Tiểu Minh Ngọc
C:7/19/2017; 155 xem
Xem lần cuối 11/16/2021 7:36:26
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 64:8; Cô-lô-se 2:10; 1 Cô-rinh-tô 1:30
Tiểu Minh Ngọc
C:1/12/2017; P: 6/7/2017; 197 xem
Xem lần cuối 11/17/2021 6:19:42
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:7; 1 Phi-e-rơ 4:7; Ma-thi-ơ 25:1; Thi-thiên 102:17; Châm-ngôn 15:32; Truyền-đạo 12:13
Tiểu Minh Ngọc
C:4/7/2017; P: 5/4/2017; 215 xem
Xem lần cuối 11/28/2021 18:35:56
Đọc  Chia sẻ
Các Quan Xét 6:16; Phi-líp 4:13; 1 Ti-mô-thê 1:12
Tiểu Minh Ngọc
C:2/21/2017; P: 3/31/2017; 251 xem
Xem lần cuối 12/1/2021 17:4:56
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 8:37
Tiểu Minh Ngọc
C:1/26/2016; P: 1/28/2017; 269 xem
Xem lần cuối 11/27/2021 11:37:38
Đọc  Chia sẻ
Sô-phô-ni 3:17
Tiểu Minh Ngọc
C:11/2/2016; 284 xem
Xem lần cuối 11/28/2021 5:27:9
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 106:2
Tiểu Minh Ngọc
C:7/14/2016; P: 9/14/2016; 252 xem
Xem lần cuối 11/15/2021 21:23:53
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ