VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Winter Photo

Chúa Giáng Sinh Nơi Khiêm Nhường

Mi-chê 5:1
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/13/2020; P: 12/14/2020; 348 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/9/2023 16:44:29
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mi-chê 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mi-chê 5.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.