VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Nói Với Các Trưởng Lão

Công-vụ các Sứ-đồ 20:28-38
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 759 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/2/2020 7:26:19
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.