VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Spring Photo

Phải Trở Nên Trọn Vẹn

Ma-thi-ơ 5:38-47
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/28/2020; P: 3/31/2021; 192 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/26/2022 14:51:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.