VietChristian
VietChristian
svtk.net
Winter Photo

Chúa Giê-xu Vào Nhà Hội

Lu-ca 4:14-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/11/2020; P: 4/11/2021; 305 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2022 19:14:45
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.